Rekrutacja

Rekrutacja do oddziałów wychowania przedszkolnego

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
ROK SZKOLNY 2020/2021
1.AlbeckiBorys
2.BazychowskaZofia
3.Bonisławska Hanna
4.BonisławskiPrzemysław
5.BrzozowskiJakub
6.CemkaMikołaj
7.DrewniakAgnieszka
8.DziewiatkowskiJakub
9.GrzeniaHanna
10.Haak Filip
11.Jarosiewicz Jalub
12.KaczanowskiTymon
13.KaczanowskiKajetan
14.KałędkiewiczTymoteusz
15.KałędkiewiczSzymon
16.KarasińskiWojciech
17.KlugeMaciej
18.KosmalaZuzanna
19.KrauseLaura
20.KrzyżanowskaZuzanna
21.ŁawrynowiczStanisław
22.MałekJagoda
23.NowakPaweł
24.NowakAmelia
25.PerdyłaArkadiusz
26.PurolHelena
27.RobaszewskiBruno
28.RożnawskiRobert
29.SikorskiMaciej
30.SławianowskaIga
31.SzczuchniakEmilia
32.SzrederMaria
33.TopolewskaJagna
34.VossAleksander
35.WałęzaAdam

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI 23.03.20r.
Rekrutacja trwa od 02.03.2020r. - 13.03.2020r.
 
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 określa rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).
 
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. 
2. Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych:
L.p.Czynności postępowania rekrutacyjnegoTerminy przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego
1Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:
- przedszkola,
- oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
02.03.2020 r. – 13.03.2020 r.
2Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.23.03.2020 r.
3Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.23.03.2020 r. – 27.03.2020r.
4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.03.04.2020 r.
 
3. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia: na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe: 
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie powyższe kryteria mają wartość 40 pkt. 
Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów: 

1) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
2) w odniesieniu do kryteriów określonych w pkt 2 - 5 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.);
3) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
4) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.); W/w dokumenty można złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonej kopii zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postepowania administarcyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący: 
1) dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego pracujących/pracującego zawodowo lub rodziców/rodzica studiujących/studiującego bądź uczących się/uczącego w systemie dziennym – 10 punktów,
2) dziecko w wieku 6 lat, które jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne – 20 punktów,
3) dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w placówce – 5 punktów,
4) dochód na osobę w rodzinie:
a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.) tj. 674,00 zł – 1 punkt,
b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka. Wynik ilorazu zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 

Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów: 
1) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informację o nauce w systemie dziennym; W/w dokumenty składa każdy z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący.
2) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 3 - oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa kandydata do placówki;
3) w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 oświadczenie o dochodzie na osobę;

4. Wniosek dostępny będzie w sekretariatach przedszkoli/szkół oraz na ich stronach internetowych.

5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej będą nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej przeprowadzi postępowanie uzupełniające.


Terminy postępowania uzupełniającego:  
L.p.Czynności postępowania rekrutacyjnegoTerminy przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego
1Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:
- przedszkola,
- oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
17.08.2020 r. – 21.08.2020 r.
2Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.24.08.2020r.
3Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego
oświadczenia.
24.08.2020 r. – 27.08.2020 r.
4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.28.08.2020 r.
 
 
Pliki do pobrania: