Aktualności

2 Lipca 2020

BEZPIECZNE WAKACJE C.D.

26 Czerwca 2020

BEZPIECZNE WAKACJE

10 Czerwca 2020

Egzamin 8-klasisty


W roku szkolnym 2019/2020 egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie  w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. 
Egzamin jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

 

W tym roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzenie egzaminu zbiegło się
z niezwykle trudną sytuacją w kraju związaną z trwającym stanem epidemii, co spowodowało zmianę terminu… 

 

Egzamin już wkrótce.

 TERMIN GŁÓWNY:

 1. Język polski                    – 16 czerwca 2020 r. (wtorek)      – godz. 9.00
 2. Matematyka                    – 17 czerwca 2020 r. (środa)        – godz. 9.00
 3. Język obcy nowożytny   – 18 czerwca 2020 r. (czwartek)  – godz. 9.00

 TERMIN DODATKOWY:

 1. Język polski                    – 7 lipca 2020 r. (wtorek)           – godz. 9.00
 2. Matematyka                    – 8 lipca 2020 r. (środa)             – godz. 9.00
 3. Język obcy nowożytny   – 9 lipca 2020 r. (czwartek)        – godz. 9.00

 

Wykorzystaj jeszcze czas, który pozostał do egzaminu,
by skorzystać z zamieszczonych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
http://www.cke.gov.pl
informatorów o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019,
przykładowych arkuszy egzaminacyjnych
oraz arkuszy wykorzystanych do przeprowadzenia
egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019.
 
Z pewnością materiały te pomogą Ci utrwalić i powtórzyć ważne zagadnieniaomawiane na lekcjach podczas Twojej nauki w szkole podstawowej.
 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem ( nie wolno korzystać z długopisów zmywalnych), a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu 31 lipca 2020 r. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Rodzice ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) przystępują do ‎egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb:

1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

2. Przedłużenie czasu pisania egzaminu:

· z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut

· z matematyki – nie więcej niż o 50 minut

· z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut

 

Więcej informacji o przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym przykładowe arkusze egzaminacyjne, można znaleźć na stronie https://www.oke.gda.pl/


 

 

Informacje ogólne o egzaminie

 • Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
 • Egzamin ma formę pisemną.
 • Egzamin składa się z trzechprzedmiotów:językapolskiego,matematykii języka obcego nowożytnego.
 • Egzamin jest przeprowadzany w dniach 16-18 czerwca 2020 roku  
 • Termindodatkowyegzaminu – 7-9 lipca – przewidziany jest dla ucznia, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
 • Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podsta- wie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej. W latach 2019–2021 na egzaminie z języka polskiego będą pojawiały się pytania dotyczące lektur obowiązkowych tylko dla klas 7 i 8.
 • Wyniki egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji doszkółśrednich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.
 • Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z nie- go maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeń- stwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Takie pierwszeństwo uzyskują także laureaci konkursów
z przedmiotów nieobjętych egzaminem.
 
 
 
 
 

Informacje o egzaminie z języka polskiego

 • Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składa się z dwóch części. Znajdują się w nim zadania zamknięte (od 12 do 17) oraz otwarte (od 5 do 9, łącznie z wypracowaniem) – w sumie od 17 do 26 zadań. W arkuszu pierwszego egzaminu z języka polskiego były 22 zadania: 12 zamkniętych i 9 otwar- tych oraz zadanie, które składało się z dwóch części: zamkniętej i otwartej.

Część 1.

Zestawy zadań zamkniętych i otwartych do dwóch tekstów: literackiego (epickiego / dramatycznego
/ lirycznego) i nieliterackiego (popularnonaukowego / publicystycznego / naukowego). W zadaniach mogą się pojawić krótkie fragmenty innych utworów literackich i nieliterackich, teksty ikoniczne
(np. obraz, plakat), przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy.

Część 2.

Wypracowanie (nie krótsze niż 200 słów) na jeden z dwóch tematów do wyboru:
 1. o charakterze twórczym (opowiadanie, list prywatny, współczesna wersja mitu, baśni, legendy lub przypowieści, wywiad),
 2. o charakterze argumentacyjnym (rozprawka, przemówienie, artykuł, list otwarty, recenzja).
 
 
 
 

W obu częściach arkusza – w rozwiązywanych zadaniach

i w wypracowaniu – trzeba się wykazać szczegółową znajomością treści i problematyki lektur obowiązkowych dla klas 7 i 8:
 
Charles Dickens, Opowieść wigilijna
Aleksander Fredro, Zemsta
Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny I, V, VII, VIII
Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
Ignacy Krasicki, Żona modna
Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka,
II część Dziadów, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz
Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik Juliusz Słowacki, Balladyna
Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
Sławomir Mrożek, Artysta
Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż)

 
 

Informacje o egzaminie z matematyki

 • Na egzaminie z matematyki ważne będzie zaprezentowanie znacznej samodzielności w posługi- waniu się ogólnymi umiejętnościami matematycznymi. Uczniowie zmierzą się z rozwiązywaniem zadań dotyczących wykorzystania matematyki na co dzień – zarówno stosowania wzorów i reguł, jak i logicznego myślenia oraz uporządkowanego działania.
 • Arkusz egzaminacyjny z matematyki będzie zawierał od 19 do 23 zadań. Na początku arkusza występują zadania zamknięte (ok. 15), po nich następują otwarte (ok. 6). Na pierwszym egzaminie z matematyki było łącznie 21 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych i 6 otwartych.
 • Przykładowe typy zadań zamkniętych to: wielokrotnegowyboru, prawda– fałsz, nadobieranie. Przykładowe typy zadań otwartych to: obliczeniowe, nauzasadnianie, tworzeniestrategii.
 • Informacje o rodzaju i stopniu trudności zadań, które mogą pojawić się na egzaminie ósmokla- sisty z matematyki, oraz o sposobie ich oceniania zostały zamieszczone w opracowaniach opublikowanych w 2017 r. przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są to:
 • Informatoro egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019,
 • Egzaminósmoklasistyodrokuszkolnego2018/2019.Matematyka.Przykładowyarkusz egzaminacyjny (EO_1)
 • Arkuszpróbny2018egzaminósmoklasisty. Matematyka (OMAP-100-1812).
 

Informacje o egzaminie z języka angielskiego

 • Egzamin z języka angielskiego będzie sprawdzał przede wszystkim umiejętność wykorzystania języka w życiu codziennym. Dlatego na egzaminie pojawią się zadania wymagające przetwarzania informacji w języku angielskim, czyli np. wymagające tłumaczenia, streszczenia, parafrazy.
 • Egzamin ósmoklasisty charakteryzuje się także dużą liczbą zadań otwartych, czyli takich,
które wymagają od ucznia udzielenia własnej odpowiedzi, a nie np. wybrania odpowiedzi spośród podanych. Na pierwszym egzaminie z języka angielskiego 5 zadań, spośród 14, było otwartych.
 • Arkusz egzaminacyjny będzie się składał z pięciu części.

Część 1.

Zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu. Będą im towarzyszyć nagrania, których uczeń wysłucha dwukrotnie.

Część 2.

Zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych, czyli umiejętność komunikacji – uczniowie będą musieli np. o coś poprosić, zapytać czy udzielić informacji.

Część 3.

Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych, czyli umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Część 4.

Część poświęcona środkom językowym. Uczniowie będą rozwiązywać zadania badające ich znajomość gramatyki.

Część 5.

Jedno zadanie wymaga napisania własnego testu. Może to być e-mail, wpis na blogu, zaproszenie, ogłoszenie, notatka.
10 Czerwca 2020

Intendent

W dniu 15 czerwca 2020r. Intendent będzie pobierała opłaty za przedszkole w godzinach 13:30 - 17:00.
1 Czerwca 2020

DZIEŃ DZIECKA

28 Maja 2020

UWAGA !!!

Szanowni Rodzice / Opiekunowie.
Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi realizacji zajęć stacjonarnych w naszej szkole i przedszkolu. Znajdują się tam wszelkie niezbędne dokumenty i informacje dotyczące:
- funkcjonowania oddziałów wychowania przedszkolnego
- organizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla uczniów z klas I -III
- konsultacji dla uczniów klas VIII
- konsultacji z nauczycielami
19 Maja 2020

wystawa

Wystawa „Oikos – dom życia”

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi przygotowali wirtualną wystawę przyrodniczą.
Dzieci dostosowując się do ograniczeń związanych z epidemią zdołały wykonać eksponaty z materiałów, które były dostępne w domach w czasie wzmożonych ograniczeń.

Zapraszamy na wystawę wszystkich sympatyków przyrody!

 

Wystawa dostępna tu: http://wystawa-przyrodnicza.herokuapp.com/

14 Maja 2020

Okno dla Jana Pawła II

Udekoruj swoje okno! – #oknodlajp2

Zapraszamy do akcji #oknodlajp2 – Udekoruj swoje okno!  – organizowanej z okazji setnej rocznicy urodzin naszego patrona szkoły Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II .

Jej uczestnikiem może stać się każdy, kto samodzielnie udekoruje w maju (a szczególnie w dniu urodzin Karola Wojtyły – 18 maja) swoje okno w ozdoby nawiązujące do postaci świętego Papieża. Własnoręcznie wykonane dekoracje będą swego rodzaju wyjątkowym  podziękowaniem za życie i pontyfikat świętego Jana Pawła II.
Zachęcamy do sfotografowania swojego „okna dla Jana Pawła II i podzielenia się zdjęciem na grupie przedszkolnej facebooka z oznaczeniem #oknodlajp2. Dzięki temu pozostając w swoich domach, aktywnie możemy włączyć się w świętowanie tej wyjątkowej rocznicy. Pokażmy jak świętujemy razem!
7 Maja 2020

ZDROWY PRZEDSZKOLAK- RYMOWANKI ZACHĘCANKI O JEDZENIU

Rymowanki zachęcanki o jedzeniu
 
Suróweczka
Do ziemniaków suróweczka
to jest pomysł doskonały,
bo dodaje moc zdróweczka
oraz uśmiech na dzień cały.
 
Warzywa jedz od dziś
Chcesz być zwinny jak wiewiórka?
Chcesz być szybki jak zajączek?
Chcesz być silny tak jak miś?
Więc warzywa jedz od dziś!
 
Pamiętaj łakomczuszku
Pamiętaj dziś łakomczuszku
o malutkim swoim brzuszku,
bo lubi czasem ten brzuszek
zjeść także trochę jabłuszek.
 
Mniam mniam
Mniam mniam mniam owoce zjadam,
bo za nimi wprost przepadam.
Już śliweczki i jabłuszka
lecą wprost do mego brzuszka.
 
Kto chce
Kto chce małym być siłaczem,
zjada wszystko i nie płacze!
Kto się długo bawić chce
- ten śniadanie pięknie zje.
Kto chce posiąść siłę lwa,
ten obiadek je raz dwa.
A kto zje też podwieczorek,
ten wspaniały ma humorek.
 
Na zdrówko
Na zdrówko dobra to rada
- dużo owoców zajadaj!
W owocach są witaminki
- to zdrowia okruszynki.
 
Kotlecik
Ten, kto mięska nie chce jeść,
będzie słaby no i cześć.
Dziś kotlecik chętnie zjem,
bo jest zdrowy – ja to wiem!
 
Jeśli wszystko zjesz
Mały misio dużo je
chce być silny - to się wie.
Mały lisek dużo je
chce być sprytny - to się wie.
Mała małpka dużo je
chce być zwinna - to się wie.
A ty - jeśli wszystko zjesz
- będziesz tym, kim tylko chcesz!
 
Zupka jarzynowa
Por, marchewka i pietruszka
już wskoczyły do garnuszka.
Jeszcze seler i ziemniaczki
i fasolka i buraczki.
Szybko zupka jest gotowa
- jarzynowa, bardzo zdrowa!
 
Dzielny przedszkolaczek
Każdy dzielny przedszkolaczek
żegna mamę i nie płacze.
Potem - tak jak każdy zuch
z talerzyka je za dwóch.
Z dziećmi ładnie się pobawi
i porządek tu zostawi.
 
 
5 Maja 2020

Samodzielny przedszkolak

                                                  Samodzielność – jak wypracować ją u dziecka

Jako rodzice chcemy, żeby nasze dzieci były samodzielne, aby mogły poradzić sobie w życiu w każdej sytuacji. Jednak nauczenie dziecka samodzielności to trudna i czasochłonna praca, wymagająca od rodziców uważności, konsekwencji i… pracy nad samym sobą. Warto wykorzystać ten specyficzny okres, kiedy w większości przebywamy w domu, na naukę samodzielności u naszych dzieci. Wyciągnijmy z tego czasu jak najwięcej dobrego dla nas i całej naszej rodziny!
Samodzielny przedszkolak
Można stawiać zadania przed dzieckiem w każdym wieku. Tym, co może okazać się problematycznie, jest oszacowanie stopnia ich trudności. Zbyt łatwe – zniechęcają dziecko do współpracy. Możemy wtedy usłyszeć słowa wypowiedziane tonem pełnym pretensji: No coś Ty, Mamo! Zbyt trudne – frustrują i odbierają motywację do wysiłku. Jak więc wyznaczać odpowiednie zadania? Rozmawiając z dzieckiem, np. Kochanie, proszę się ubrać. Gdybyś potrzebowała pomocy, zawołaj… 
 
To daje dziecku poczucie, że w trudnej sytuacji jesteśmy z nim, a równocześnie mamy do niego zaufanie, że sobie poradzi. Zobacz, Twoja nauczycielka przysłała nam zadania na dziś. Razem je teraz przejrzymy i sprawdzimy, czy wszystko rozumiesz… Następuje wspólne przeglądanie kart pracy, przygotowanie potrzebnych materiałów i przyborów, wyjaśnienie trudnych kwestii. Kolejny krok – Super. Teraz będziesz pracować na swoimi zadaniami, a ja nad swoimi. Był czas przygotowania, teraz pora na samodzielną pracę. Oczywiście u przedszkolaka będzie trwało to od kilku do kilkunastu minut, więc przerwy w naszej pracy musimy dostosować do jego potrzeb. Pomocne może okazać się ustawienie kilku stacji zadaniowych (dziecko może wykonywać każde zadanie w innym punkcie pokoju, ze wszystkimi potrzebnymi przyborami). Taka organizacja pracy może dać nam dłuższą chwilę bez konieczności pomagania dziecku. Trzeba także pamiętać, że w tym wieku dziecko potrzebuje czasu przeznaczonego na wspólny relaks, np. przytulenie i pogaduchy (kilka razy po dwie – trzy minuty).

Przykłady wypowiedzi rodziców, które przeszkadzają w ćwiczeniu samodzielności: To za trudne dla Ciebie… Daj, poprawię to… Pospiesz się… Mówiłam, że tak będzie… Jak to nie umiesz? Przecież to proste… Nie widzisz, że pracuję?...

Zamiast tego dziecko powinno usłyszeć: Widzę, że ciężko pracujesz… Podoba Ci się Twoja praca? W czym mogę Ci pomóc? Przyjdę do Ciebie za 10 minut… Takie komunikaty to potwierdzenie, że dziecko jest dla nas ważne, że doceniamy jego wysiłki i wspieramy samodzielność.
 
 
5 Maja 2020

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

 5 maja obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, a w Polsce organizowany jest on, jako Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest to święto zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. XX wieku, jako dzień godności osób niepełnosprawnych (fr.) Randez-vous de la Dignite („Spotkanie z godnością”).

Celem obchodów tego dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na wyzwania, przed którymi stają na codzień osoby z niepełosprawnością. W wielu miejscach zarówno na świecie jak i w Polsce z tej okazji organizowane są rozmaite wydarzenia, spotkania, marsze, warszty oraz happeningi będące wyrazem sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w codzinenym życiu, uwypuklające solidaryzm z osbami niepełnosprawnymi. Działania te podkreślają, że wobec osób niepełnosprawnych powinno się zachowywać zwyczajnie oraz starać się pokonywać wszelkie pojawiające się bariery.
 
Z okazji tego szczególnego Dnia - Dyrekcja, Nauczyciele oraz cały personel szkolny życzy wszyskim Osobom z Niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom i osbom wspirającym odwagi w walce o marzenia oraz  zdrowia, poczucia bezpieczeństwa i spokoju o bezpieczną przyszłość.

 

4 Maja 2020

Giganci ProgramowaniaSzanowna Dyrekcjo, 
Drodzy Nauczyciele oraz Wychowawcy,

serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Państwa szkoły oraz ich rodziców do wzięcia udziału w programie “Szkoła z Gigantami”, czyli darmowych lekcjach programowania dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program połączony jest z akcją “Bezpieczny Internet ONLINE” -  warsztatami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z sieci, nad którymi honorowy patronat objęło Ministerstwo Cyfryzacji.

“Szkoła z Gigantami” to cykl 5 zajęć online w formie webinaru, które szkoły mogą zaproponować uczniom w ramach lekcji informatyki lub dodatkowych zajęć pozaszkolnych.  Pierwsze 4 lekcje to praktyczne warsztaty z programowania w języku Scratch lub Python. Ostatnie zajęcia natomiast poświęcone będą bezpiecznemu korzystaniu z Internetu.

 

Warsztaty są całkowicie bezpłatne i podzielone są na 2 grupy wiekowe (9-12 lat oraz 13-18 lat), dla których program został specjalnie dopasowany. Warsztaty będą prowadzone w formie webinaru. Każde spotkanie trwa 2 godziny lekcyjne (1,5 h).

Szczegółowe informacje na temat warsztatów (linki poniżej):
Szkoła z Gigantami - warsztaty online z programowania w Scratchu (9-12 lat)
Szkoła z Gigantami - warsztaty online z programowania w Pythonie (
13-18 lat)

Projekt organizowany jest przez szkołę Giganci Programowania, oferująca od ponad 5 lat kursy programowania dla dzieci i młodzieży. Trenerzy prowadzący zajęcia to doświadczeni i aktywni zawodowo programiści oraz specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmików, w których mówimy dlaczego warto wziąć udział w naszych warsztatach (linki poniżej):

grupa 9-12 lat https://www.youtube.com/watch?v=dDYclimXjeg&t=3s

grupa 13-18 lat https://www.youtube.com/watch?v=M9d5-apix_Q&t=5s

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest rejestracja oraz wybranie docelowej grupy dla ucznia poprzez poniższy formularz:

>>> "Szkoła z Gigantami" - zapisy dla uczniów <<<
 

Dodatkowo, wszystkich rodziców oraz opiekunów zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie “Bezpieczny Internet ONLINE”. Będą to darmowe warsztaty adresowane specjalnie do rodziców. W trakcie webinaru zostaną przedstawione zagrożenia czyhające na użytkowników Internetu oraz zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Podczas warsztatów nasi trenerzy edukują m.in. o tym, czym jest dark web oraz jak bronić się przed atakami hakerskimi. 

 

Webinar odbędzie się w kilku terminach: 7.05., 11.05., 14.05, 21.05. Aby wziąć udział w warsztatach “Bezpieczny Internet ONLINE” dla rodziców oraz opiekunów należy dokonać rejestracji poprzez następujący link:

>>> "Bezpieczny Internet ONLINE" - zapisy dla rodziców oraz opiekunów <<<


 

Gorąco zachęcamy Państwa do przekazania informacji o darmowych warsztatach online swoim uczniom oraz ich rodzicom i wzięcia udziału w zajęciach poświęconych podstawom programowania oraz zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem w Internecie.

 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, bądź telefoniczny pod numerem: 22 112 10 63

4 Maja 2020

Przedszkola w dobie koronowirusa

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
 
Czas, w którym przyszło nam funkcjonować, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.
Zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu wkładacie w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową z opieką nad dziećmi. Chcielibyśmy Wam za to bardzo podziękować i jednocześnie poprosić o zrozumienie.
Rząd bez jakichkolwiek wcześniejszych konsultacji poinformował, że samorządy mogą otworzyć przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych stosując się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, a także Ministra Edukacji Narodowej. Jednak ostateczną decyzję w tej sprawie pozostawiły organom założycielskim – prowadzącym.
Szczegółowo analizując sytuację oraz warunki w rumskich – samorządowych placówkach przedszkolnych uważamy, że nie ma możliwości w chwili obecnej przywrócenia opiekuńczej działalności szkół i przedszkoli w sposób zapewniający dostateczne bezpieczeństwo. Realizacja wytycznych zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, wymusza na nas i dyrektorach placówek podjęcie wielu działań, a w szczególności: ograniczenia liczby dzieci, przestrzeni placówek m.in. poprzez wyodrębnienie pomieszczeń do izolacji, przygotowania i wdrożenia poważnych zmian w sposobie organizacji opieki nad dziećmi, wdrożenia, gwarantujących bezpieczeństwo dzieci jak i pracowników zasad, których celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19.
Działania, mające na celu dostosowanie placówek do pracy w czasie pandemii nie powinny być wprowadzane w pośpiechu. Bardzo krótki termin na przygotowanie placówek na ich otwarcie, troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówek oświatowych praktycznie oznaczają brak możliwości zapewnienia opieki ze względu na obowiązujące ograniczenia spowodowane COVID-19, a więc brak możliwości powrotu dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z dniem 6 maja br. 
W najbliższym czasie będziemy podejmować działania, które będą miały na celu w sposób przemyślany i zorganizowany przygotowanie opieki dla najmłodszych dzieci rodziców, którzy tego najbardziej potrzebują. Dyrektorzy samorządowych przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne skontaktują się z Państwem w celu zbadania potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o sposobie organizacji opieki musimy najpierw mieć stuprocentową pewność, że nic nie zagraża Waszym pociechom oraz osobom, które będą ją sprawować.
Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom naszego miasta po raz kolejny za wyrozumiałość, rozsądek oraz zachowanie spokoju.
 
 
Podpisano: Michał Pasieczny, Burmistrz Miasta Rumi
Podpisano: Liliana Król, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi
 
 
4 Maja 2020

Wszystkich chętnych zapraszam na powtórkę kaszubskich kolorów

Zapraszam wszystkich chętnych na przypomnienie kolorów w języku kaszubskim.
Lekcja dostępna po skopiowaniu linku do przeglądarki. 
30 Kwietnia 2020

Radość z szycia maseczek

                                                          Radość z szycia masek.
Propozycja: jeśli ktoś mógłby charytatywnie uszyć maski dla potrzebujących, to bardzo prosimy o kontakt ze swoimi wychowawczyniami.
Z naszego przedszkola maski szyły: p. Katarzyna, p. Alicja, p. Eugenia, p. Renata.
To efekty naszej pracy:
30 Kwietnia 2020

3 MAJA ŚWIĘTO KONSTYTUCJI

 

Zbliża się 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ze względu na obostrzenia związane z wprowadzeniem stanu epidemii, tegoroczne obchody nie mogą odbyć się w tradycyjnej formie z barwnym korowodem i składaniem kwiatów. Co zatem proponujemy naszym uczniom?

W tym roku nie weźmiemy udziału w uroczystej akademii, nie odśpiewamy razem Mazurka Dąbrowskiego.

Czym jest dla Ciebie Ojczyzna? No właśnie…Już się nad tym zastanawialiśmy w listopadzie…

Niektórzy z Was kojarzą nasz kraj z symbolami narodowymi, Czy je znacie? Na pewno, ale warto obejrzeć ciekawy film na ten temat. Usiądźcie wygodnie i zobaczcie:

https://youtu.be/xQk8p7XY23A

28 Kwietnia 2020

Dlatego warto czytać bajki terapeutyczne

Dlatego  warto czytać  bajki terapeutyczne ?

Bajki terapeutyczne nie tylko wzbogacają wiedzę dziecka o sobie samym i świecie, ale nade wszystko oswajają i racjonalizują doznawane przez dziecko lęki i emocje, budują zaplecze emocjonalne dziecka i kształtują poczucie własnej wartości oparte na bezpieczeństwie, nadziei i optymizmie.

Poniżej znajdują się linki do publikacji, które w przystępny sposób tłumaczą dzieciom, czym jest epidemia koronawirusa, jak należy się zachowywać w trakcie jej trwania i co się dzieje w Polsce oraz na świecie. Zapraszam do lektury!

Bajki terapeutyczne napisane przez doktor Lidię Ippoldt z Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie:

https://liblink.pl/KWsBD5uy6b
https://liblink.pl/dD5hVmENyS
https://liblink.pl/jJJijZm1pT
https://liblink.pl/75VkvwWsUI
https://liblink.pl/5ERB3iMpkZ
https://liblink.pl/6eooeUquDQ
Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie napisana przez psycholog, Dorotę Bródkę:
https://liblink.pl/hAQo3yZkie

28 Kwietnia 2020

Konkurs Plastyczny dla Dzieci Pocztówka do Nieba

Chcąc zachęcić dzieci i młodzież do kreatywnego udziału w obchodach 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, a także pragnąc urozmaicić okres kwarantanny domowej, Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie ogłasza Konkurs na najciekawszą „Pocztówkę do Nieba” adresowaną do św. Jana Pawła II.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych:

Dzieci w wieku 4-6 lat
Dzieci w wieku 7-10 lat
Dzieci w wieku 11-15 lat

Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska – np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp. lub w wybranym graficznym programie komputerowym.
Format prac – prace wykonane na dowolnym materiale, papierze o dowolnym rozmiarze, jednak nie przekraczającym formatu A3.

Tematyka prac powinna być ściśle związana ideą konkursu, tzn. z zaprojektowaniem pocztówki adresowanej do św. Jana Pawła II i upamiętniającej stulecie Jego urodzin

Pracę należy dostarczyć do Organizatora drogą elektroniczną do 17 maja 2020 roku – zeskanować swoją pracę konkursową lub zrobić jej zdjęcie i wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia przesłać drogą mailową na adres: kontakt@archimuzeum.pl
W imieniu niepełnoletnich uczestników prace zgłaszają rodzice lub opiekunowie.

TERMIN PRZYJMOWANIA PRAC KONKURSOWYCH UPŁYWA 17.05.2020 O GODZ. 17:00.

więcej informacji na stronie; 
https://diecezja.pl/aktualnosci/konkurs-plastyczny-dla-dzieci-pocztowka-do-nieba/

.

28 Kwietnia 2020

Do Hymnu

Organizator
Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych.

Opis
Uczestnik konkursu powinien wykonać solo lub z domownikami jedną z niżej wymienionych pieśni:

• „Bogurodzica”
• „Gaude Mater Polonia”
• „Rota”
• „Marsz Polonia”
• „Boże, coś Polskę”
• „Święta miłości kochanej Ojczyzny”
• „Żeby Polska była Polską”
• „Marsz Pierwszej Brygady”

Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać wykonanie od 1 do 3 zwrotek wybranego utworu i umieścić nagranie w serwisie YouTube. Więcej informacji na stronie konkursu.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 maja 2020 r.

Nagrody
Najciekawsze wykonania zostaną zamieszczone na oficjalnym kanale YouTube Narodowego Centrum Kultury. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Strona Konkursu:
https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu/aktualnosci/zostan-w-domu-konkurs

27 Kwietnia 2020

KONKURS NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO !!!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 4.EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO
FUNDACJI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA I POCZTY POLSKIEJ
DLA SZKÓŁ I OŚRODKÓW KULTURY

JAK MA WYGLADAĆ PRACA KONKURSOWA?

Praca powinna być ilustracją do hasła "Wolontariat".

FORMAT: A4 (29,7 cm szerokości i 21 cm wysokości) w orientacji poziomej.

TECHNIKA: pracę należy wykonać ręcznie na papierze, dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp. Praca musi dać się zeskanować.
Zdjęcia wykonanych prac oraz zgód (lub skanów), proszę o przesyłanie na maila: mprena@wp.pl
Oryginały zachowujemy

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Więcej informacji o wytycznych do prac konkursowych znajduje się na stronie
www.oczamimlodych.pl
w REGULAMINIE KONKURSU oraz w zakładce POMOC w artykule JAK ZAPROJEKTOWAĆ ZNACZEK?
21 Kwietnia 2020

ŻYCZENIA DLA SENIORÓW

Szkolne Koło Caritas zaprasza chętnych uczniów do nagrania filmiku z życzeniami dla seniorów. Niech starsi ludzie poczują, że w obliczu pandemii koronawirusa nie są sami !
Prezentację zacznijcie od przedstawienia się, zaznaczenia do której klasy uczęszczacie . Następnie powiedzcie do nich coś miłego, pokrzepiającego.  
Na filmiki czekamy do 27.04.2020. Przesyłajcie je na adres  dj.wittbrodt@wp.pl
Najpiękniejsze przekażemy do pobliskich Domów Opieki.
Pamiętajcie !  Bezinteresowne dobre słowa mają  wielką moc !  Poruszają  serca, myśli, dodają otuchy  i co najważniejsze  są  źródłem nadziei.
21 Kwietnia 2020

ZDROWY PRZEDSZKOLAK - WYZWANIE

ZDROWY PRZEDSZKOLAK – WYZWANIE
 
Serdecznie zapraszamy nasze kochane przedszkolaki do wyzwania – „DBAMY O ZDROWIE”. Zadaniem dzieci wspólnie z rodzicami  będzie przedstawienie w jaki sposób dbają o zdrowie poprzez pracę plastyczną, pomysł kulinarny (można razem z dziećmi wykonać zdrowe potrawy: sałatka jarzynowa, sałatka owocowa, koreczki owocowe, ciasteczka z otrębami, kanapki wiosenne itp.), codzienną gimnastykę. Wyzwanie ma zachęcić dzieci jak i rodziców do zdrowego trybu życia. Czekamy na zdjęcia na facebooku i mailu grupowym. Wszystkie pomysły będą umieszczone na naszej stronie internetowej. Życzymy miłej zabawy i czekamy na zdjęcia :)
17 Kwietnia 2020

Zapraszamy do konkursu!

Weekendowy konkurs świetlicowy:

Niech zakręci nas młynek...

Młynek to jedna z najstarszych gier. Pierwsze ślady – epoka brązu! Zagraj i Ty!
Zapraszamy do wykonania własnej planszy do gry w młynek oraz dokonania rodzinnej rozgrywki.

Zachęcamy, aby plansze i pionki były według Waszych indywidualnych pomysłów. Na pewno będą oryginalne!

Czas trwania konkursu: od bieżącego weekendu aż do poniedziałku po majowym weekendzie, czyli do 4 maja.

Prosimy o przesyłanie zdjęć wykonanych prac bądź z Waszych domowych rozgrywek na świetlicowego e-maila: swietlicasp7rumia@gmail.com

Zdjęcia zostaną zamieszczone w Galerii „Konkursowa Świetlica” na stronie internetowej naszej szkoły.

Ogłoszenie konkursu również na stronie szkoły.

Wszyscy uczestnicy zostaną docenieni.

Szczegółowe informacje dotyczące gry w młynek zostały zamieszczone w zakładce Świetlica szkolna: wpis z dnia 15 kwietnia.

 

17 Kwietnia 2020

RADOŚĆ Z SZYCIA MASEK

Pani Eugenia, nauczycielka z naszej szkoły zachęca  chętnych rodziców do uszycia maseczek dla członków rodziny i nie tylko !
 

Witam przedstawiam propozycję radości szycia masek dla chętnych rodziców
Etapy prac:
1.Przygotowanie materiałów i narzędzi do szycia oraz stanowiska pracy
Maszyna do szycia lub ręcznie, materiał. gumka, nici, szpilki, nożyczki, linijka,
papier do szablonu, narzędzie do kreślenia (ołówek), żelazko
2.Z kartki papieru wycinamy prostokąt 32 cm na 22 cm (to wykrój).
Przykładamy kartkę papieru na materiał przypinamy szpilkami po czym wycinamy taki prostokąt z materiału. Krótsze boki obszywamy.
3.Składamy na pół, wszywamy gumkę (gumka długość ok 17 cm) z obu stron w boki. 
4.Z obu stron robimy zakładki i przypinamy szpileczkami
5.Zszywamy zakładki. 
6.Tak uszytą maskę, prasujemy
7.Efekt pracy: obdarowujemy maseczkami członków rodziny
8.Po uszyciu do środka wkładamy filtr (wkładeczkę wymienialną)
16 Kwietnia 2020

8-klasisto zapoznaj się z ofertą szkół ponadpodstawowych

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie
Kochani Ósmoklasiści

Ponieważ przed nami ciężki czas pandemii - co uniemożliwia Wam zapoznanie się z ofertą szkół ponadpodstawowych
chcąc Was wspierać - na stronie szkoły utworzyliśmy zakładkę tylko dla Was.
Zamieszczono ciekawy folder z ofertą szkół w powiecie wejherowskim oraz ulotkę Hipolita.
Systematycznie będziemy umieszczać tam każdą nową ofertę, która przyjdzie na e-mail szkoły. Zapraszam do literatury.

http://sp7rumia.edu.pl/dla-uczniow/po-lekcjach/osmoklasisto-wazne-informacje
16 Kwietnia 2020

zajęciach online organizowane przez studentów

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 7 i 8 do udziału w zajęciach online organizowanych przez studentów ponad 20 uczelni, głównie Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Mamy trzy główne cele:
 1. Częściowe odciążenie nauczycieli w prowadzeniu zajęć zdalnych.
 2. Zainspirowanie młodzieży do szerszego poznania i lepszego zrozumienia przedmiotów ścisłych.
 3. Efektywne wykorzystanie w trakcie epidemii czasu uczniów – przyszłych studentów.
 
W 2017 roku na bazie najlepszych światowych rozwiązań, po wielu latach przygotowań, w oparciu
o doświadczenie i infrastrukturę Politechniki Warszawskiej powstał portal POLinfo.eu oferujący uczniom zajęcia z przedmiotów politechnicznych przez Internet. 11 marca 2020r. po ogłoszeniu tymczasowego zamknięcia szkół postanowiliśmy pomóc wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom w zdalnej edukacji przedmiotów ścisłych. W tym celu zmodyfikowaliśmy nasz portal, aby był przystosowany do nauki w wariancie „Zostań w domu”.
11 marca 2020r na POLinfo.eu znajdowało się ponad 6.000 materiałów oraz linków do materiałów
z chemii, fizyki, informatyki i matematyki.
 
Obecnie trwa rekrutacja na zajęcia online w dniach 20-26 kwietnia 2020r.
Szczegóły na stronie www.polinfo.eu.
 
16 Kwietnia 2020

Nabór do klasy PIŁKARSKIEJ

Zapraszamy

16 Kwietnia 2020

Przedszkolny Konkurs Wielkanocny - Rostrzygnięcie Konkursu

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE. WSZYSTKIE PRACE SĄ PIĘKNE I SPRAWIŁY NAM OGROM RADOŚCI.

MAMY NADZIEJĘ, ŻE NIEDŁUGO SIĘ SPOTKAMY I WRĘCZYMY WSZYSTKIM NAGRODY.

KAŻDY Z WAS JEST ZWYCIĘZCĄ!

PRACE, KTÓRE WYKONALIŚCIE SĄ DLA NAS WIELKIM PREZENTEM ŚWIĄTECZNYM.

Szkolni Specjaliści 

15 Kwietnia 2020

Konsultacje dla Rodziców

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie

w każdą środę pomiędzy godziną 17:00 - 18:00
wszyscy nauczyciele są do Państwa dyspozycji. Poprzez dziennik LIBRUS.
Zapraszamy do kontaktu. 
15 Kwietnia 2020

"W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH"

Podczas kwarantanny niestety małe dzieci mają ograniczony ruch,  a jednak dla ich prawidłowego rozwoju jest on niezbędny. Aby zachęcić dzieci do ciekawej zabawy i ćwiczeń przedstawiamy link
"ĆWICZENIA ZE ŚWIEŻAKAMI" https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I.

Dla dzieci wskazana jest odpowiednia  zdrowa dieta wzmacniająca ich małe organizmy. Przedstawiamy animowany teledysk na którym w ciekawy sposób przedstawione są produkty z "Piramidy Żywienia". 

 "Gnag Świeżaków - Piramida Żywienia" https://www.youtube.com/watch?v=7_Y8QekljEo 
10 Kwietnia 2020

WSZYSTKIE PANIE Z AKADEMII ODKRYWCÓW SKŁADAJĄ ŻYCZENIA SWOIM KOCHANYM PRZEDSZKOLAKOM !!!

KOLAŻ Z ŻYCZENIAMI WIELKANOCNYMI DLA NASZYCH KOCHANYCH PRZEDSZKOLAKÓW :)
8 Kwietnia 2020

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Drogim Darczyńcom za wsparcie Akcji Szycie Maseczek – zakup materiałów do szycia czy wpłatę pieniązków.  
Państwa postawa,  życzliwość i hojność oraz chęć bezinteresownej pomocy, dobroć i sympatia dla innych budzi, nasz ogromny szacunek i wdzięczność.
Z całego serca DZIĘKUJEMY!!!
Wszelkie informacje dotyczącej Naszej Akcji mogą znaleźć Państwo na  stronach facebooka – zakład  J. Królikowski Czapnictwo Modniarstwo https://www.facebook.com/CzapnictwoModniarstwo/
oraz Centrum Integracji Społecznej Rumia  https://www.facebook.com/cis.rumia/


z wyrazami szacunku Anna Okrój

8 Kwietnia 2020

Zając z papierowej dłoni

Witamy wszystkie przedszkolaki, zachęcamy do wykonania papierowego zajączka.

Zając z papierowej dłoni
Potrzebne materiały:
- kartka  z kolorowego bloku rysunkowego bądź technicznego;
- ołówek;
- gumka do mazania;
- nożyczki;
- czarny cienkopis;
- ew. klej w sztyfcie i skrawek różowej kartki rysunkowej/technicznej;
+ ewentualne dodatkowe elementy dekoracyjne
 
 
8 Kwietnia 2020

KONKURS PLASTYCZNY ,, PISANKA-WYKLEJANKA"

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,PISANKA-WYKLEJANKA" DLA KLAS I-III
Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie plastycznym.
Gratulujemy zwycięzcom:
I miejsce- Martyna Łach, Marta Semerling
II miejsce- Kornel Ludwiczak, Małgorzata Guz, Zosia Malec
III miejsce- Antonina Grubba, Leo Bieszke
Wyróżnienia: Hanna Mielewczyk, Paulina Jarosiewicz
Nagrody zostaną wręczone po powrocie do szkoły:).
7 Kwietnia 2020

Dzień Pracownika Służby Zdrowia przypada na 7 kwietnia

Dziś to święto jest dla nas szczególnie ważne. W czasie epidemii koronawirusa, obchodząc Światowy Dzień Zdrowia
i Dzień Pracownika Służby Zdrowia, dziękujemy tym, którzy dbają o nasze zdrowie i życie, niejednokrotnie narażając swoje.

Pracownikom  Służby Zdrowia  przesyłamy serdeczne życzenia dużo zdrowia i radości  w życiu zawodowym
i rodzinnym. Mam świadomość wyjątkowości Waszej pracy.

Trud jaki wkładacie w pełnienie tych wyjątkowych ról zawodowych przynosi pomoc i ulgę cierpiącym.
Życzę abyście w tej trudnej misji zawsze mogli odnaleźć powołanie, które stanowi o wyjątkowości Waszej pracy.

8 marca. Życzenia na Dzień Kobiet 2020. Kwiaty i prezenty to nie ...

7 Kwietnia 2020

Dziecięca Otucha Dla Służb Mundurowych

Świąteczna Kartka Dziecięcej Wdzięczności
Drogie dzieci! Jeżeli macie ochotę wykonać kartkę świąteczną dla naszych Super Bohaterów OSP oraz  Harcerzy  Policjantów i Strażników Miejskich to serdecznie zapraszamy. Zdjęcia wykonanych pracy prześlijcie na maila szkoły sp7@rumia.edu.pl my przekażemy dalej.
Oni również ciężko dzisiaj pracują, dystansu między ludźmi i zakazu zbierania się w grupach pilnują. Niech w każdej kieszeni munduru zagości Świąteczna Kartka Dziecięcej Wdzięczności


W Klubie Seniora wiosennie i świątecznie. Kartki wielkanocne już ...
4 Kwietnia 2020

KONKURS PLASTYCZNY ,, RUMIA MOJE MIASTO"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym ,,Rumia moje miasto"
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Rumia.
2. Konkurs rozpoczął się 1.04.2020 r. i potrwa do 30.04.2020 r.
3. Temat prac konkursowych ,,Rumia moje miasto"
4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
a) Grupy przedszkolne
b) Uczniowie klas I- III
5. Prace konkursowe należy złożyć w Urzędzie Miasta w Rumi w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2020 r. W związku z obecną sytuacją można również przesłać zdjęcie lub skan pracy na adres promocja@um.rumia.pl .Wypełnioną kartę zgłoszenia i orginał pracy będzie można dostarczyć w późniejszym terminie. Proszę w mailu podać imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę placówki, numer kontaktowy do rodzica/opiekuna. Musi pojawić się również zdanie: Akceptuję Regulamin konkursu.
6. Prace konkursowe muszą być rozmiaru A3.
7. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną jedną z technik: farba,kredka, wydzieranka, ołówek.
8. Każda praca musi być podpisana( tytuł, imię, nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły, numer telefonu do rodziców)
9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas festynu ,,Rumia oczami dzieci" lub w innej formie wskazanej przez Organizatora. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej rumia.eu.
10. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe.
11. Prace laureatów zostaną wykorzystane do przygotowania kalendarza miejskiego na rok 2021.

REGULAMIN KONKURSU, OŚWIADCZENIE I ZGODA ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE KONKURSY.
http://sp7rumia.edu.pl/w-szkole/konkursy/konkursy-przedmiotowe
4 Kwietnia 2020

Oferta Szkół Ponadpodstawowych

 
W okolicznościach czasowego zawieszenia funkcjonowania szkół i stanu epidemii, Starostwo Powiatowe w Wejherowie było zmuszone zawiesić organizację tegorocznej giełdy publicznej ponadpodstawowej oferty edukacyjnej oraz Dni Otwartych w prowadzonych szkołach ponadpodstawowych. 
 
Mimo to, jak co roku, także na podstawie przyjętych od Państwa ankiet aspiracji edukacyjnych uczniów, przygotowujemy odpowiednią liczbę miejsc dla kandydatów do klas pierwszych. Przygotowaliśmy też, jak co roku, odpowiednią ilość folderów powiatowej oferty edukacyjnej, których niestety, z wiadomych względów nie możemy w obecnej sytuacji przekazać szkołom. Przekażemy je w pierwszym możliwym i dopuszczonym przez służby sanitarne terminie.
 
Z poważaniem
Starosta Wejherowski
dr Gabriela Lisius

ulotka do pobrania

 
3 Kwietnia 2020

opłaty Rada Rodziców Przedszkole

Szanowni Rodzice Przedszkolaków!!!
Prosimy, aby osoby, które nie dokonały jeszcze płatnośći uregulowały swoje zaległości do marca włącznie - natomiast od kwietnia do momentu powrotu dzieci do przedszkola zawieszamy opłaty za Radę Rodziców.
Rodzice, którzy wpłacili z góry za cały rok - jeśli dzieci są w grupach młodszych przeksięgujemy wpłaty na kolejny rok szkolny - natomiast Rodzicom dzieci "Zerówkowych" będziemy oddawać ewentualne nadpłaty.
Rada Rodziców Oddziałów Wychowania Przedszkolnego.
Numer Konta Bankowego:
Rada Rodziców Oddziałów Wychowania Przedszkolnego:
62 8351 0003 0043 2742 2000 0010
3 Kwietnia 2020

Lista kandydatów przyjętych do OWP

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
ROK SZKOLNY 2020/2021

http://sp7rumia.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-do-oddzialow-wychowania-przedszkolnego
2 Kwietnia 2020

#zostanwdomu - Dziecięca Otucha Dla Medyka

#zostańwdomu nie dotyczy wszystkich. Jest jedna, szczególna grupa zawodowa, która z narażeniem swojego życia, ratuje życie nasze         i naszych bliskich! To medycy!!! Dodajmy Im w tym trudnym okresie otuchy i energii do działania! Zachęćcie dzieci do wykonania rysunku, wyklejanki, figurki z plasteliny, laurki…co im w duszy gra! Niech te kreatywne prace będą wyrazem wdzięczności dla naszych medyków!!!! Zdjęcia twórczości dziecięcej prześlijcie na maila grupowego w danej grupie, a my dostarczymy je do szpitali!
Zostań w domu, lecz serca nie zamykaj!  Dołącz do Dziecięcej Otuchy dla Medyka!!!!!!
 
Serdecznie pozdrawiamy

 
2 Kwietnia 2020

Zdrowe jedzenie nie musi być nudne

W czasie pandemii musimy dwa razy bardziej dbać  o nasze zdrowie i odporność, dlatego zachęcamy  dzieci wraz z rodzicami do ciekawych wyzwań kulinarnych😊
 
Zdrowe jedzenie nie musi być nudne J.
Zachęcamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do wykonania ciekawych i przede wszystkim zdrowych kanapek, soków itp ( wykorzystujemy wszystko co mamy w lodówce) . Dzięki temu dzieci nauczą się zdrowych nawyków żywieniowych i będą odporniejsze na różne wirusy. Będzie to zdrowa lekcja i  świetna zabawa dla dzieci i rodziców J.
Poniżej przykład jak można zrobić zdrowe i ciekawe śniadanie.
Kwiatek śniadaniowy

Potrzebne będą:

 • plasterki wędliny
 • zielony ogórek
 • pomidor
 • plasterek żółtego sera
 • serek mozarella
 • sałata
 • kabanos

Wycinamy z sera okrąg, a na nim kładziemy plaster pomidora i serka mozarelli, ozdobione na środku ketchupem - będzie to środek kwiatka. Do tego dołączamy płatki, które przygotowujemy z wędliny składanej w ruloniki, jak na zdjęciu poniżej. Z ogórka wycinamy łodyżkę, a z lisków sałaty układamy listki. Dla ozdoby wycinamy jeszcze pręciki z kabanosa, którymi przeplatamy płatki.

 

1 Kwietnia 2020

Rozstrzygnięcie konkursu polonistycznego dla klas I-III

Dziękujemy za udział w konkursie polonistycznym ,,Cudaczek Wyśmiewaczek" dla klas I- III.
Gratulujemy zwycięzcom:
I miejsce- Anna Graban- 127 słów
II miejsce-Antonina Grubba-105 słów
III miejsce- Emma Lapczyk- 94 słowa

Nagrody zostaną wręczone po powrocie do szkoły:).
1 Kwietnia 2020

KONKURS PLASTYCZNY ,,PISANKA-WYKLEJANKA" DLA KLAS I-III

Mały Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału w konkursie plastycznym ,,Pisanka-Wyklejanka" dla klas I-III

1. Praca plastyczna polega na wyklejeniu dowolnym materiałem(kolorowy papier, bibuła, plastelina, itp.) lub też materiałem spożywczym
(kasza, ryż,itp.) szablonu pisanki.
2.Prace należy przesłać do 7 kwietnia na e-maila:katarzynaleszczak1@wp.pl
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 kwietnia. Wyniki będą ogłoszone na stronie szkoły, Facebooku i Librusie.
4.Dla laureatów przewidziano dyplomy oraz nagrody, które zostaną wręczone po powrocie do szkoły.
5. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i zostaną umieszczone na stronie szkoły.
 
1 Kwietnia 2020

Zapraszam przedszkolaki do utrwalania Kaszubskich Nutek

Zapraszam przedszkolaki do uprwalania "Kaszubskich nut"

https://www.bing.com/videos/search?q=kaszubskie+nuty+youtube&docid=607990459014973936&mid=515EC678464D2ECBCB87515EC678464D2ECBCB87&view=detail&FORM=VIRE
30 Marca 2020

Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie - Wirusobajki

Często rodzice zastanawiają się w  jaki sposób przekazać dziecku, to co się dzieje wokół...Jak wytłumaczyć co to jest ten KORONAWIRUS.
Zapraszam dzieci do obejrzenia i posłuchania "Wirusobajek".
 

Część pierwsza:

https://www.facebook.com/justyna.siepietowskajarzynska/videos/2970953782927239/?__tn__=K-R
 

Część druga

https://www.facebook.com/justyna.siepietowskajarzynska/videos/2991828184173132/UzpfSTEwMDAwMjQ3MTU1NjYxMDoyODgwODIxODIyMDEwMTc1/?fref=hovercard&hc_location=none&__tn__=%2CdKH-R-R
 

Link do historyjki  poniżej o koronawirusie:

https://www.facebook.com/TwojaPoloznaMarika/photos/pcb.854630518297826/854623421631869/?type=3&theater&ifg=1
30 Marca 2020

Dziecięca Otucha Dla Medyka

Dziecięca Otucha Dla Medyka
#zostańwdomu nie dotyczy wszystkich. Jest jedna, szczególna grupa zawodowa, która z narażeniem swojego życia, ratuje życie nasze i naszych bliskich! To medycy !!! Dodajmy Im w tym trudnym okresie otuchy i energii do działania! Zachęćcie dzieci do wykonania rysunku, wyklejanki, figurki z plasteliny, laurki…..co im w duszy gra! Niech te kreatywne prace będą wyrazem wdzięczności dla naszych medyków!!!! Zdjęcia twórczości dziecięcej prześlijcie na maila sp7@rumia.edu.pl  a my dostarczymy je do szpitali!
Zostań w domu, lecz serca nie zamykaj !  Dołącz do Dziecięcej Otuchy dla Medyka!!!!!!

 
27 Marca 2020

DOMOWE WYZWANIA BAZGROŁKÓW czyli rodzinny projekt działań edukacyjnych :)

Akademia Odkrywców zachęca wszystkie dzieci wraz z rodzicami do wzięcia udziału w projekcie. Kiedy się już spotkamy, dzieci będą mogły  przynieść swoje prace "BAZGROŁKI".

Koronawirusie - ty chytry wirusie !!!
My się Tobie nie damy - bo w domu z bazgrołkami czas spędzamy !
I domowe wyzwania szybko wykonamy !

https://przedszkolankowo.pl/2020/03/20/czesc-1-domowe-wyzwania-bazgrolkow-czyli-rodzinny-projekt-dzialan-edukacyjnych/  
27 Marca 2020

Kilka słów o koronawirusie

Kilka słów o „Koronawirusie”
Skąd wzięła się nazwa?
Wirus, który wywołał Pandemię należy do rodziny koronawirusów,  nazywa się i wywołuje chorobę COVID-19. "CO" w nazwie oznacza koronę, "VI" - wirusa, a "D" - disease (ang. choroba). Liczba 19 wskazuje rok jej pojawienia się – 2019.
Jakie są objawy?
Objawy koronawirusa to: wysoka gorączka (powyżej 38’), kaszel, bóle mięśni i stawów, duszności oraz problemy z oddychaniem. Osoby młode łagodniej przechodzą te objawy, natomiast osoby starsze lub przewlekle chore, których organizm jest osłabiony mogą odczuwać znaczne nasilenie się tych objawów. W tej sytuacji może dojść do zagrożenia życia tych osób.
Co zrobić gdy wystąpią u mnie objawy koronawirusa?
W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem absolutnie nie należy udawać się do przychodni ani na SOR. Jeden pacjent może stać się źródłem zakażenia dla wszystkich, którzy siedzą w poczekalni czy na izbie przyjęć. Taka osoba powinna powiadomić telefonicznie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a jeśli objawy są nasilone – zadzwonić pod numer alarmowy 112 albo udać się bezpośrednio na oddział zakaźny. Pracownik sanepidu na podstawie wywiadu rekomenduje pozostanie w domu (na kwarantannę) lub hospitalizację.
Uwaga! Od każdego z nas zależy, kiedy pandemia wirusa dobiegnie końca. Ograniczmy wychodzenie z domu (róbmy to tylko w razie konieczności), dbajmy o higienę (myjmy ręce częściej, przez 30 sekund), wszystkie sprawy starajmy się załatwić zdalnie (używając komputerów, telefonów komórkowych).
26 Marca 2020

Eko zabawka :Szmacianki

Zachęcamy wszystkie dzieci do wykonania swojej ekologicznej  zabawki.

https://www.youtube.com/watch?v=HvluOuw77ec&feature=emb_rel_end
26 Marca 2020

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU (WWR) REALIZOWANE W WARUNKACH DOMOWYCH PRZEZ RODZICÓW MAŁYCH DZIECIRodzice odgrywają wyjątkową rolę w rozwoju dziecka:  ustanawiają relację opartą na czułości i przywiązaniu, których nie można zastąpić niczym innym,  wspierają ciągły proces uczenia się dziecka w każdej codziennej sytuacji, w którą się ono zaangażuje,  jeśli nawet z powodu obowiązków zawodowych lub z innych przyczyn przebywają z dzieckiem w ograniczonym czasie, to i tak mają więcej okazji do wchodzenia z nim w interakcję czy wspierania jego rozwoju niż jakakolwiek inna osoba dorosła, w tym nauczyciele i specjaliści.
Każda rodzina, dysponując niezbędną pomocą i zasobami, może wspierać uczenie się i rozwój swojego dziecka. Małe dzieci najlepiej uczą się poprzez codzienne doświadczenia i interakcje ze znajomymi osobami oraz w znanych im sytuacjach. 
Rodzicu, pozostając w domu, zwróć uwagę na istotne aspekty wspierające rozwój małego dziecka, przede wszystkim na:

1. Atmosferę spokoju, radości – w kontaktach z dzieckiem zachowaj spokój i optymizm – komfort psychiczny rodzica jest elementem wspierania jego rozwoju, rozsądnie i odpowiedzialnie przekazuj informacje na temat obecnej sytuacji,  bądź z dzieckiem w kręgu jego zainteresowań, dostarczaj sobie i dziecku okazji do przeżywania radości, odprężenia, komfortu fizycznego i psychicznego.

2. Strukturę dnia – w obecnej sytuacji  dzieci nie uczęszczają do placówek opiekuńczo-edukacyjnych, a co najmniej jeden z rodziców nie chodzi do pracy, dlatego w domach panuje inny porządek dnia. Uporządkuj, zaplanuj i omów w rodzinie nową strukturę dnia. Zarówno dziecku, jak również jego rodzicom pomaga powtarzalność i przewidywalność zdarzeń, w miarę stała struktura organizująca życie rodziny. 

3. Aktywność – poszukuj nowych możliwości zapewnienia dziecku aktywności stosowanych do jego wieku, potrzeb i zainteresowań. Angażuj dziecko w codzienne rutynowe czynności rodziny: sprzątanie, gotowanie, wspólne posiłki, pranie. Wszystkie codzienne sytuacje są okazją do poznawania najbliższego otoczenia – nauki nowych pojęć, relacji między przedmiotami, funkcji przedmiotów. Pomóż dziecku odkrywać bogactwo domowego środowiska, obserwując, co przyciąga jego uwagę i wzbudza ciekawość. Codzienne czynności są dobrą okazją do uczenia się. 

4. Czas na zabawę – baw się razem z dzieckiem, bądź jego partnerem w zabawie, zadbaj o dobry kontakt/interakcję, zejdź do poziomu dziecka, by mieć z nim kontakt wzrokowy i  emocjonalny, wykorzystuj zabawy z naprzemiennym uczestniczeniem w aktywności (raz ty, raz ja).

5. W interakcji z dzieckiem wykorzystuj strategie proponowane przez specjalistów, obserwowane w czasie zajęć WWR.

6. Odpowiedni dobór zabawek i wspólnego działania – podążaj za zainteresowaniem dziecka, oferuj mu wybór, pomagaj dyskretnie, by pozwolić dziecku odnosić sukces. 

7. Komunikację – więcej czasu spędzanego razem z dzieckiem w domu to okazja do wzmocnienia więzi emocjonalnej i społecznej, budowania relacji a także rozwijania komunikacji z dzieckiem i wspierania jego rozwoju językowego. To czas na wysłuchanie dziecka, także dziecka niemówiącego, które używa innych niż mowa środków komunikacji.

8. Kontakt z zespołem WWR – utrzymuj stały kontakt ze specjalistą WWR, który zna dziecko i jego potrzeby rozwojowe, ustal z nim wspólnie kierunki działań, korzystaj z porad i konsultacji dostosowanych indywidualnie dla Twojego dziecka, pytaj, jak wykorzystać możliwości związane z nietypową sytuacją izolacji domowej.
JAK UCZĄ SIĘ MAŁE DZIECI?
1. Wspieranie rozwoju dziecka wiąże się z dostarczaniem mu możliwie najliczniejszych okazji do uczenia się. 
2. Najlepsze rezultaty u bardzo małych dzieci przynosi wspieranie ich rozwoju w naturalnym środowisku.
 3. Pierwsze trzy lata życia dziecka stanowią okres wyjątkowej podatności na wpływ otoczenia.
Rozwój dziecka i proces uczenia się możemy wspierać na różne sposoby, szczególnie w tych trudnych dla wszystkich dniach związanych z koniecznością ograniczenia kontaktów społecznych. Warto pamiętać, że:   naturalne środowisko i rutynowe czynności rodziny mają ogromną i często niedocenianą wartość edukacyjną dla maluchów,   wszystkie codzienne czynności w rodzinie wspierają rozwój małego dziecka poprzez powtarzalność i przewidywalność,  przewidywalność ułatwia angażowanie się dziecka w kontakt z ludźmi i przedmiotami sprzyjając jego rozwojowi i opanowaniu różnych umiejętności,  codzienne czynności pozwalają także na zamianę ról między dzieckiem a opiekunem, czyli naprzemiennie dawanie i otrzymywanie.
Zaangażowanie, niezależność oraz interakcje społeczne to kluczowe pojęcia dla procesu uczenia się. Dlatego też zasadniczą rolą nauczycieli i specjalistów pracujących w obszarze WWR jest wskazywanie rodzicom i innym opiekunom, jak obmyślać, planować, tworzyć i maksymalizować okazje do uczenia się w sposób, który zapewni małym dzieciom aktywne uczestnictwo – zaangażowanie, niezależność w działaniu i podejmowaniu decyzji oraz pozytywne interakcje z najbliższymi,  ważnymi dla dziecka osobami.

JAK ZAPEWNIĆ OBECNOŚĆ TYCH ZASAD W CODZIENNYM ŻYCIU?
1. zaangażowanie – motywuj swoje dziecko poprzez atrakcyjne dla niego aktywności, podążaj za jego zainteresowaniami, ulubionymi zabawami i przedmiotami, którymi chce się bawić, manipulować;
 2. niezależność – pozwól swojemu dziecku na dokonywanie wyborów, na możliwie największą samodzielność w działaniu, na eksperymentowanie i doświadczanie skutków dokonanych w środowisku zmian;
3. interakcje – reaguj na komunikaty dziecka, bądź wrażliwy i responsywny, mów do dziecka w łatwy i zrozumiały sposób, zmieniaj tonację głosu. Pamiętaj, że pierwsze doświadczenia dziecka mają znaczny wpływ na przebieg jego przyszłego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego. Dzieci rozwijają się w relacyjnym środowisku, które zazwyczaj jest tworzone przez rodzinę.
Codzienna i ciągła interakcja ułatwia proces tworzenia więzi między dzieckiem a rodziną. Proces ten, nazywany bezpiecznym przywiązaniem do bliskich dorosłych, zwykle rodziców, prowadzi do rozwoju empatii, zaufania i dobrostanu.
25 Marca 2020

KONKURS POLONISTYCZNY DLA KLAS I-III

Mały Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs polonistyczny dla klas I-III
Oto hasło: CUDACZEK WYŚMIEWACZEK
Zadaniem dzieci jest ułożenie jak największej ilości wyrazów z liter występujących w haśle. Każda literka może być użyta w nowym słowie kilka razy. Wyrazy muszą występować w języku polskim. Nagrodzimy trzy pierwsze miejsca.
Termin: do 30 marca na e-maila:katarzynaleszczak1@wp.pl
Rozstrzygnięcie: 1 kwietnia/zwycięzców ogłosimy na stronie szkoły, na Fb i Librusie/
Nagrody zostaną przekazane po powrocie do szkoły.
Życzymy miłej zabawy :)
25 Marca 2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW O SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA JEJ FUNKCJONOWANIA

24 Marca 2020

KONKURS PRZEDSZKOLNY

W konkursie mogą wziąć udział pisanki wykonane techniką dowolną w kształcie jaja – praca przestrzenna.
Pisanka dowolnej wielkości i z dowolnego materiału (wydmuszka, jajo styropianowe, itp.).
Konkurs zostanie rozstrzygnięty po powrocie Nas Wszystkich do szkoły :) 
Czekają nagrody :)!

Pracę proszę przesłąć na adres sp7@rumia.edu.pl lub gp@pro-internet.pl
24 Marca 2020

KONKURS PRZEDSZKOLNY

KONKURS DLA PRZEDSZKOLAKÓW
 NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ
Z UŻYCIEM TWORZYW NATURALNYCHZnalezione obrazy dla zapytania: palma wielkanocna


Cel konkursu:
 • Podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 • Rozwijanie wrażliwości i doskonalenie umiejętności plastycznych
 
Do wykonania palmy należy użyć naturalnych tworzyw (bibuły, suszonych kwiatów, zielonych gałązek, itp.)
Prace należy wykonać do Świąt Wielkanocnych, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po świętach, kiedy to w  miłym gronie wszyscy się spotkamy :)
Czekają nagrody!

Pracę - zdjęcie proszę wysłać na adres 
gp@pro-internet.pl lub sp7@rumia.edu.pl
 
24 Marca 2020

Plansze z literami pisanymi z kierunkiem - zajeia z terapii

24 Marca 2020

Nauka w domu -jak zaplanować dzień w domu i nie zwariować

Nauka z domu - jak zaplanować dzień i nie zwariować
 
Mija kolejny dzień od zamknięcia szkół, placówek, instytucji kultury i części zakładów pracy. Zapasy jedzenia zrobione, niezbędne leki i chemia domowa zakupiona. W Internecie rośnie sprzedaż „umilaczy” czasu i sprzętów „niezbędnych” w dobie pandemii. Ale czy na pewno zaplanowaliśmy wszystko? Zachowanie właściwego rytmu dobowego i stworzenie planu dnia jest konieczne, aby cieszyć się dobrą kondycją psychiczną jak najdłużej. Czy taki plan posiada Twoja rodzina? W tym artykule przedstawimy kilka prostych narzędzi, które pomogą Ci zaplanować najbliższe dni i nie zwariować!

Mayday! Mayday!
Bez względu na to, czy jesteś rodzicem, który w najbliższych dniach będzie pracował zdalnie, czy masz wolne od pracy plan dnia jest konieczny. Pewnie pomyślisz „Heej! Po co mi plan dnia? Przecież jesteśmy zamknięci w domu!”. Właśnie w domu plan działania  jest ważny. Najlepiej, jeśli rozpiszesz go wspólnie z domownikami. Pamiętaj! Jesteście grupą społeczną - współdziałacie i współzależycie od siebie.  Jesteście od siebie zależni i musicie na sobie polegać w zaspakajaniu potrzeb i realizacji nawet drobnych codziennych celów. Dlatego ważne jest, by wszyscy domownicy mieli wpływ na to, co będzie się działo każdego dnia. Jeśli zrobisz to samodzielnie, bez konsultacji z domownikami, spodziewaj się… katastrofy!

Zasady są po to, by ich przestrzegać
Znaleźliśmy się w nieznanej nam dotąd sytuacji, dlatego nasze codziennie domowe funkcjonowanie wymaga modyfikacji. Rodzina to grupa społeczna, dlatego na początek wspólnie z domownikami zastanów się nad zasadami, które wprowadzicie w życie i które pozwolą Wam sprawnie funkcjonować. Nie zapominaj również o takich punktach, które zwykle były „zapalnikiem” domowych konfliktów (np. zalegające naczynia w zlewie, przepełniony kosz, którego nikt nie chce wynieść, godziny spędzone z telefonem). Spisz je na kartce w formie rodzinnego kontraktu – ważne jest, aby każdy się pod nim podpisał. Złożony podpis jest równoznaczny z akceptacją zapisanych punktów. Przygotowany kontrakt postawi granice dotyczące zachowania domowników czy współpracy między nimi. Dla Twoich dzieci to nic nowego, zapewne znają takie kontrakty ze szkoły (wielu nauczycieli przygotowuje je razem z klasą na początku roku szkolnego). W kontrakcie mogą znaleźć się zasady dotyczące:


 
 • Czasu na pracę i naukę.
 • Czasu na odpoczynek.
 • Posiłków i ich przygotowania.
 • Domowych obowiązków, takich jak: sprzątanie, opieka nad domowymi zwierzętami.
 • Higieny (tak ważnej właśnie teraz!).
 • Sposobu spędzania czasu wolnego indywidualnie i wspólnie.
 • Innych ważnych dla Twojej rodziny kwestii.
Przykład rodzinnego kontraktu znajdziesz w materiałach do pobrania. Przygotowany kontrakt powieś w widocznym miejscu. Odwołuj się do niego zawsze, gdy pojawi się trudna sytuacja spowodowana nieprzestrzeganiem jego zapisów.

Wiosenna ramówka Kowalskich
Po przygotowaniu rodzinnego kontraktu czas na przygotowanie planu dnia. Zwołaj rodzinę i wspólnie z domownikami zastanów się, jakie działania powinien zawierać Wasz rodzinny plan dnia (pamiętaj, że taki plan może być inny od poniedziałku do piątku, a inny w weekendy). Na początek „ramówka” – tak, jak w radiu czy w telewizji. Ramowy plan dnia pozwoli Ci w blokach czasowych zaplanować realizację zadań (lekcje, domowe obowiązki, przygotowanie posiłków, ale także odpoczynek). Przykład ramowego planu dnia znajduje się w materiałach do pobrania.

Szczegółowe zadania planuj z domownikami dzień wcześniej, na przykład po obiedzie lub po kolacji, może to być stała pora każdego dnia. Pamiętaj, że dzieci potrzebują wyznaczenia granic, planów, podobnie jak my dorośli, chcą wiedzieć, jakie zadania na nich czekają, nie lubią być zaskakiwane. Zadania rozdysponowane między domowników spisz na kartce – dzięki temu będziesz miał/a kontrolę. Przykłady Dziennej check-listy znajdują się w materiałach zamieszczonych powyżej. Przygotowaną listę powieś w widocznym miejscu, każdy będzie mógł sprawdzić, na jakim etapie realizacji zadań jest w danej chwili.
Nauczanie zdalne
Przez najbliższe tygodnie Twoje dziecko będzie uczyło się zdalnie. Być może będzie to związane z częstszym niż dotychczas wykorzystaniem komputera, tabletu czy telefonu komórkowego do celów dydaktycznych. Dzieci w tym czasie będą odbywały wirtualne wizyty w galeriach sztuki czy muzeach, wyszukiwały informacje, oglądały filmy edukacyjne czy uczestniczyły w lekcji on-line z nauczycielem. Pamiętaj, że ten czas dziecka spędzony w sieci oznacza naukę. Nie zapomnij o tym, rozliczając dziecko z czasu spędzonego przed komputerem. To nauka, a nie czas na zabawę.

Co z tymi lekcjami?
Nauczyciele od kilku dni wysyłają wiadomości dotyczące zadań, opracowań i materiałów, którymi dzieci powinny się zająć podczas pobytu w domu. W przypadku dzieci starszych jest to doskonały moment, by Twoje dziecko nauczyło się odpowiedzialności za swoją naukę – nie wyręczaj go we wszystkim. Bądź z boku, kontroluj, pomagaj. O tym, jak radzić sobie z obowiązkami szkolnymi możesz przeczytać w artykułach: „Odrabiać czy nie odrabiać (prace domowe)? Czyli jak mądrze wspierać dziecko w nauce”, 

W opanowaniu tej sytuacji pomocne będzie proste narzędzie – dostępne w materiałach do pobrania. Dzięki niemu wszystkie zadane przez nauczycieli zadania będą w jednym miejscu. W przypadku dzieci młodszych (klasy 1-3) przygotowanie takiej listy spoczywa na rodzicu. Dzieci starsze mogą to robić samodzielnie. Twoja rola będzie sprowadzała się np. do sprawdzenia pracy domowej przed wysłaniem do nauczyciela, sprawdzenia, czy są zrobione wszystkie zadania czy odpytania dziecka tak, jak odbywało się to wcześniej.

Rodzicu! Uwaga! To ważne!
To szczególnie ważne byś razem z dzieckiem zaplanował również czas na przyjemności takie, jak: wspólne oglądanie filmów, rodzinne pieczenie pizzy, wieczór z planszówkami, gra na konsoli, komputerze, tablecie czy wreszcie wirtualny kontakt z rówieśnikami – to równie ważne, jak blok zajęć szkolnych. Jedną z potrzeb Twojego dziecka jest potrzeba kontaktu z rówieśnikami – w obecnej sytuacji może ją realizować tylko poprzez kontakt on-line, umożliwiaj mu takie kontakty. Stwórz z dziećmi Listę Samych Przyjemności wpiszcie na nią te działania, które Wam wszystkim przyniosą uśmiech i będą źródłem przyjemności. Niech znajdą się na niej rzeczy, któredzieci mogą robić indywidualnie (gra na konsoli, wideo-chat z przyjaciółmi) ale też takie, które będziecie robili wspólnie (planszówki, wieczór filmowy, wspólne gotowanie). O tym, jak ważne jest wspólne spędzanie czasu możesz przeczytać w artykule: „Dlaczego spędzanie czasu z dzieckiem jest tak ważne?”.

Spokojnie! Przetrwamy to!
Przygotowanie planów dnia, rozpisek etc. może wydawać Ci się zbędne. Pamiętaj jednak, że czas w spędzony w domu może uciekać przez palce i dawać tylko pozorne wrażenie posiadania go w nadmiarze. Wspólne zaplanowanie zadań i spisanie ich na papier zaoszczędzi domownikom niepotrzebnych tarć w kolejnych dniach. Najważniejsze jest zachowanie zdrowego rozsądku. Nie dajmy się zwariować, nie planujmy co do minuty mycia zębów czy jedzenia obiadu. Wykorzystaj z powyższych narzędzi tylko to, co może sprawdzić się w Twojej rodzinie. Modyfikuj narzędzia i dostosuj je do własnych potrzeb. Dbaj o siebie i swoją rodzinę. Jeśli wyjście nie jest konieczne, pozostańcie w domu!
Źródło:
 • Psychologia społeczna, Wojciszke Bogdan, Wydawnictwo: Wydawnictwo naukowe Scholar (2011)
 • Psychologia Społeczna, Aronson Elliot , Wilson Timothy D. , Akert Robin M. Wydawnictwo Zysk i S-ka (1997)
24 Marca 2020

SP 7 PODCZAD ZDALNEGO NAUCZANIA

Kochani!

Chcemy Was zobaczyć :-) Prześlijcie swoje zdjęcie podczas odrabiania lekcji, nauki lub pracy przy komputerze!
Wszystkie fotki będziemy umieszczać na FB szkoły. Po powrocie do sal lekcyjnych stworzymy z nich pamiątkowy plakat – fotorelację
„ SP 7 podczas zdalnego nauczania”.
Do wysyłania zdjęć zachęcamy także nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły !!!!

Zdjęcia proszę wysyłać na adres : gp@pro-internet.pl    Czekamy 😊
 
23 Marca 2020

zmiana planu od 26.03.-10.04

UWAGA!!! Następuje zmiana planu w czasie kwarantanny od 26.03.20r. - 10.04.20r.
poniedziałek
 45678
1. 8:00- 8:45j.polski
 
Matematyka fizyka 
2. 8:55 – 9:40matematyka
 
j.polskij.angielski
M.H
biologaWOS
3. 9:50 – 10:35przyroda
 
j.angielski
K.M/M.H
j.polskiGeografiaMatematyka
4. 10:45 – 11:30historia
 
religiamatematykaj.polskiFizyka
5. 11:30 – 12:15 
 
historiabiologiamatematykaj.polski
wtorek
 45678
1. 8:00- 8:45 j.polskij.angielski
M.H
ChemiaMatematyka
2. 8:55 – 9:40j.polskiTechnikaMatematykaj.niemieckiChemia
3. 9:50 – 10:35W-F
M.C/B.N
Plastykaj.polskiMatematykaj.angielski
M.H
4. 10:45 – 11:30Matematykaj.angielski
K.M/M.H
Matematka
I.G.
j.polskiBiologia
5. 11:30 – 12:15j.angielski
K.M
matematyka j.angielski
M.H
j.polski
środa
 45678
1. 8:00- 8:45matematykaGeografiareligiaj.angielski
M.H
W-F
B.N
2. 8:55 – 9:40j.polskiMatematykaPlastykaReligiaGeografia
3. 9:50 – 10:35technikaj.angielski
K.M/M.H
matematykaj.polskij.niemiecki
4. 10:45 – 11:30religiaj.polskigoografiaw-f
B.N
Matematyka
5. 11:30 – 12:15  j.angielski
M.H
matematykaj.polski
czwartek
 45678
1. 8:00- 8:45 Matematykaj.polski  
2. 8:55 – 9:40Matematykaj.angielski
K.M/M.H
Matematyka
J.S
Dor.zaw.j.polski
3. 9:50 – 10:35j.polskiW-F
M.C/K.J
historiamatematykaj.angielski
M.H
4. 10:45 – 11:30matematykaj.polskiTechnikaj.angielski
M.H
religia
5. 11:30 – 12:15j.angielski
K.M
  j.polskimatematyka
piątek
 45678
1. 8:00- 8:45j.angielski
K.M
j.polski muzykaMatematyka
2. 8:55 – 9:40muzykabiologiaj.polskimatematykaEdb
3. 9:50 – 10:35PlastykamatematykaMuzykaj.polskiHistoria
4. 10:45 – 11:30j.polskimuzykaw-f
B.N
Historiaj.angielski
M.H
5. 11:30 – 12:15  matematykaplastykaj.polski


klasy I - III
poniedziałek
 1a1b2a2b3a
1. 8:00- 8:45j.angielski
K.M
 edukacjaedukacja 
2. 8:55 – 9:40edukacjaj.angielski
K.M
edukacjaedukacjaedukacja
3. 9:50 – 10:35edukacjaedukacjaedukacjaedukacjaedukacja
4. 10:45 – 11:30edukacjaedukacjaedukacjaj.angielski
K.M
edukacja
5. 11:30 – 12:15 edukacja  j.angielski
K.M
wtorek
 1a1b2a2b3a
1. 8:00- 8:45edukacja j.angielski
K.M
edukacjaj.kaszubski
2. 8:55 – 9:40edukacjaj.angielski
K.M
edukacjaedukacjaedukacja
3. 9:50 – 10:35j.angielski
K.M
edukacjaedukacjaedukacjaedukacja
4. 10:45 – 11:30edukacjaedukacjaedukacjaedukacjaedukacja
5. 11:30 – 12:15 edukacja   
środa
 1a1b2a2b3a
1. 8:00- 8:45edukacjaedukacjaj.angielski
K.M
j.kaszubskiedukacja
2. 8:55 – 9:40edukacjaedukacjaedukacjaj.angielski
K.M
edukacja
3. 9:50 – 10:35edukacjaedukacjaedukacjaedukacjaedukacja
4. 10:45 – 11:30edukacjaedukacjaedukacjaedukacjaj.angielski
K.M
5. 11:30 – 12:15     
czwartek
 1a1b2a2b3a
1. 8:00- 8:45religia edukacjaedukacjaedukacja
2. 8:55 – 9:40edukacjareligiaedukacjaedukacjaedukacja
3. 9:50 – 10:35edukacjaedukacjareligiaedukacjaedukacja
4. 10:45 – 11:30edukacjaedukacjaj.kaszubskiedukacjaedukacja
5. 11:30 – 12:15 edukacja   
piątek
 1a1b2a2b3a
1. 8:00- 8:45 edukacjaedukacjareligia 
2. 8:55 – 9:40edukacjaedukacjaedukacjaedukacjareligia
3. 9:50 – 10:35edukacjaedukacjaedukacjaedukacjaedukacja
4. 10:45 – 11:30edukacjaj.kaszubskiedukacjaedukacjaedukacja
5. 11:30 – 12:15j.kaszubski   edukacja
 
22 Marca 2020

Jak radzić sobie ze stresem związanym z KORONAWIRUSEM

 • Przede wszystkim najważniejsze, żeby każdy z nas stosował się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego : dbaj o higienę i często myj ręce wodą z mydłem, unikaj kontaktów towarzyskich, ogranicz je do najbliższej rodziny. W ten sposób szybciej poradzimy sobie z wirusem i będziemy bezpieczni.
 
 • Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, coś Cię niepokoi, pytaj rodziców i rozmawiaj! Mów o tym co czujesz. Pamiętaj, że zawsze możesz skontaktować się z pedagogiem lub psychologiem szkolnym! Oni nadal pracują, trochę inaczej, ale są w kontakcie! To nie wstyd pytać!
 
 • Nie szukaj informacji o koronawirusie w mediach społecznościowych. Niech źródłem wiedzy będą dla Ciebie rodzice. Pamiętaj, że w sieci krążą nieprawdziwe informacje, które mogą nasilić Twój lęk.
 
 • Opracuj plan dnia i konsekwentnie go realizuj. Przykład:  Pobudka – rozgrzewka- śniadanie- nauka-obiad-czas wolny- kolacja. Opracuj razem z rodzicami grafik dnia, to bardzo pomaga!
 
 • Nie zapomnij o aktywności fizycznej. Stosuj ćwiczenia proponowane przez nauczyciela w-f.  Jeżeli możesz, wyjdź na spacer do lasu. Ćwicz głębokie oddechy, rozciąganie – to bardzo relaksuje organizm.
 
 • Będziemy podsyłać Wam ciekawe zadania, wyzwania, propozycje zabaw – korzystaj z tego. Być może będzie szansa na zdobycie nagród 😉
 
 • Obawiasz się, że nie uda się poprawić słabych ocen ? Spokojnie! Nauczyciel też człowiek 😉 doceni Twoje starania i naukę w domu.
 
 • Nie obawiaj się pisać do nauczycieli na Librusie – pytaj, jeżeli czegoś nie rozumiesz. To ważne!
 
 • Pamiętaj o kolegach i koleżankach z klasy, piszcie i telefonujcie do siebie. Niech te rozmowy będą wesołe, optymistyczne ! Podzielcie się zasłyszanym nowym dowcipem 😊
 
 • Przede wszystkim Kochani! Pamiętajcie ! Nie ma nas w szkole ale jesteśmy RAZEM !!! W KONTAKCIE!!!!
22 Marca 2020

JAK ZAPLANOWAĆ SWÓJ DZIEŃ NAUKI W WARUNKACH DOMOWYCH (PORADY DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW)

 1. Wstawaj  zawsze o tej samej porze, tak jak wstawałeś do szkoły. Nie zaburzaj rytmu dnia,  to utrudnia  mobilizację do nauki.
 2. Poćwicz, zrób kilka zaleconych przez nauczyciela w-f ćwiczeń.
 3. Pamiętaj o porannym myciu i wywietrzeniu pokoju.
 4. Po wstaniu ubierz się tak, jakbyś miał wyjść do szkoły. Piżama spowoduje zbyt duże rozluźnienie, weekendowy stan, a to nie pomoże Ci w nauce.
 5. Zjedz pożywne i zdrowe śniadanie.
 6. Nie myśl o tym, ile masz na dzisiaj nauki. Koncentruj się na konkretnych zadaniach,                to pomoże w walce ze zniechęceniem!!!
 7. Ustal sobie godziny nauki, idealnie jeśli będziesz pracował zgodnie z Twoim planem lekcji. Pamiętaj o przerwach 10 -15 minutowych po każdej 45 min. lekcji.
 8. Podczas nauki nie korzystaj z aplikacji, wyłącz Facebooka, Whatsapp itp. Ważna jest w tym momencie koncentracja na zadaniu! Możesz użyć słuchawek w celu  „odcięcia się” od hałasu z ulicy.
 9. Jeżeli masz problem z kontrolą czasu, to posłuż się stoperem.
 10. Najtrudniejsze rzeczy rób na samym początku. Rano Twój organizm jest pełen energii, zatem „łatwiznę” zostaw na koniec nauki (przechodź od rzeczy trudnych dla Ciebie do łatwych).
 11. Później już tylko posprzątaj biurko, spakuj książki i zeszyty.
 12. Poprzeciągaj się, niech Twój organizm przestawi się teraz na stan relaksu 😊
 13. Zjedz obiad.
 14. Możesz pójść na spacer do lasu, lub w miejsce, gdzie nie ma zbyt dużo ludzi.
 15. Korzystaj z porad i ciekawych zabaw podsyłanych przez nauczycieli, poczytaj  lub zrób coś,   na co nie miałeś wcześniej czasu, np. zadzwoń do babci, dziadka !
 16. Pamiętaj, że istnieją gry planszowe, więc zaangażuj całą rodzinkę, to może być fajna zabawa!
 17. Wysypiaj się !!! Jutro też jest dzień, który rozpocznij od punktu 1 tego planu. Powodzenia!
22 Marca 2020

Drodzy Rodzice/Uczniowie.

Chcemy w tym „dziwnym” czasie służyć Wam jak najlepszą pomocą. Stworzyć system wsparcia.
Zwracamy się do Was z ogromną prośbą, napiszcie do pedagoga/psychologa na Librusie z czym macie największe problemy? Jakie istotne sprawy mamy poruszyć, czym się zająć.  Jak sobie radzicie w domach? Chcemy, żeby nasza pomoc była jak najefektywniejsza!
Dlatego potrzebujemy Waszej współpracy.
Opracowaliśmy już plan dnia, aby dzieci mogły zorganizować się w nowej, domowej sytuacji szkolnej. To pierwszy etap naszej pomocy dla Was. Będziemy wdzięczne za każdą wskazówkę.

Uwagi:
- wskazane, by rodzice czytali młodszym dzieciom przed snem np. bajki, opowiadania lub też sami           im je opowiadali
- dzieci z SPE mogą potrzebować więcej czasu na zapoznanie się z materiałem i większego ,,wsparcia” z zewnątrz
- nie jest zalecane zbyt dużo czasu przed komputerem bezpośrednio przed snem
- w przerwach wskazane jest dotlenienie się np. na balkonie / tarasie lub choćby kilka wdechów przy otwartym oknie i muzyka relaksacyjna, np. stąd: https://www.youtube.com/watch?v=x0fhwXMHqec
- polecam zdobywanie umiejętności „domowych”, np. wspólne gotowanie, wypieki, naprawa drobnych usterek, sprzątanie pokoju itp.
- starszemu rodzeństwu proponuję „zabawę w nauczyciela” i pomoc młodszym dzieciom
- podczas nauki warto przyjrzeć się sobie, jaki sposób uczenia się najbardziej nam odpowiada  (u młodszych dzieci rodzic pomaga ten styl zdiagnozować)


                                                                                                                          
    Grupa szkolnych specjalistów
21 Marca 2020

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY /ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA

Dzień dobry 😃😃😃
Dziś świętujemy Pierwszy Dzień Wiosny 🌱🌱🌱, jednak nie tylko z tego powodu ten dzień jest taki wyjątkowy 😀 Dziś obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA
Dlatego kierujemy ogromną prośbę do rodziców, abyście porozmawiali z dziećmi, wyjaśnili:
 • dlaczego dziś zakładamy skarpetki NIE DO PARY?
 • o co chodzi z tym chromosomem NIE DO PARY?
 • czym jest zespół downa?
 • a najważniejsze!!! to dzień, aby wyjaśnić dziecku, że KAŻDY z nas jest inny, KAŻDY zasługuje na szacunek, KAŻDY jest wyjątkowy, a wygląd nie ma znaczenia!
💕ZACHĘCAMY SERDECZNIE DO WYKONANIA NP. RYSUNKU, LAURKI DLA WASZYCH WSPANIAŁYCH   kolegów i koleżanek z zespołem downa (i dodanie zdjęcia w naszej grupie) 💕
Jesteśmy z Wami!!!
https://www.youtube.com/watch?v=jJEzFqWkXNo
 
20 Marca 2020

Klasa Pierwsza - Rekrutacja

ZAPRASZAMY DO KLASY PIERWSZEJ - REKRUTACJA RUSZA JUŻ 23 MARCA ;-)
SPECJALNIE DLA PAŃSTWA WYGODY ZAMONTOWANO PRZED DRZWIAMI SZKOŁY SKRZYNKĘ NA LISTY - PROSIMY TAM WRZUCAĆ PODANIA.

20 Marca 2020

Kanał Edukacyjny TVP

Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania!
20 Marca 2020

Wiosenne kurki- 3-4 latki

Propozycja zajęć na dziś. Zachęcamy rodziców do wspólnej zabawy z dziećmi :)

Wiosenne kurki
 1. Dziecko śpiewa naszą powitalną piosenkę
Wszyscy są witam Was
Zaczynamy już czas
Jestem ja, jesteś Ty
Raz, dwa, trzy.
 
 1. Wysłuchanie wiersza „Kurka”
Chodzi kurka po ogródku,
małe ziarnko trzyma w dzióbku.
A dla kogo? A dla dzieci,
co gromadka za nią leci.
Po ogródku chodzi kurka
i pazurkiem czyści piórka,
a za kurką kogut - tatko
pilnie strzeże swego stadka.
 
 1. Piosenka:
Wyszły w pole kurki trzy
I gęsiego sobie szły.
Pierwsza przodem, w środku druga,
Trzecia z tyłu oczkiem mruga.
I tak sobie kurki trzy
Raz dwa! Raz dwa! W pole szły!
 
A pod stogiem ziarnka są,
Zjadły kurki ziarnek sto.
Myśli sobie każda kurka:
"Po co wracać na podwórko?
Smaczne ziarnka tutaj są,
Nie na próżno więc się szło".
 
Chłop szedł miedzą do swej wsi
I zobaczył kurki trzy.
Krzyknął: "Pozwól kurze grzędy,
Ona wnet Ci wlezie wszędy!"
Klasnął w dłonie: raz, dwa, trzy
I wypłoszył kurki trzy!
 
 1. Rozmowa z rodzicem na temat treści wiersza/piosenki
 
Wykonanie pracy plastycznej przy dowolnej muzyce
 
 1. Kreślenie pionowych kresek na całej powierzchni kartki, w rytm muzyki (kredki koloru zielonego) - obiema rękami, - naprzemiennie.  
 2. Następnie przecięcie do połowy przygotowanego koła lub kół z papieru zagięcie do wewnątrz koła jednej części– przyklejanie na kartkę (kurka), wykańczanie pracy poprzez przyklejenie lub dorysowanie dziobków, grzebienia, łapek
 3. Wydawanie dźwięków kurki, koguta
 4. Oglądanie efektów swojej pracy – rozmowa
 
20 Marca 2020

Naukowcy ( 4- 5 latki)

Propozycje na dziś:
 
- Bajka „Było sobie życie – Białe krwinki” https://www.youtube.com/watch?v=xxpxXjQzNqk
- gimnastyka  https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
- eksperyment „dlaczego warto myć ręce?” https://zdrowie.radiozet.pl/Ciaza-i-dziecko/Zdrowie-dziecka/Dlaczego-trzeba-myc-dlonie-Ten-eksperyment-wami-wstrzasnie
20 Marca 2020

Słuchowisko - 6 latki

Zapraszamy wszystkie dzieci do słuchowiska :)

fbrpc://facebook/nativethirdparty?app_id=87741124305&tap_behavior=web_always&embed_app_intent=true&target_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXe3B8tGjKXE&extra_applink_key=al_applink_data&referer_data_key=extras&al_applink_data=%7B%22target_url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.youtube.com%5C%2Fwatch%3Fv%3DXe3B8tGjKXE%22%2C%22extras%22%3A%7B%22fb_app_id%22%3A87741124305%7D%2C%22referer_app_link%22%3A%7B%22url%22%3A%22fb%3A%5C%2F%5C%2F%5C%2F%22%2C%22app_name%22%3A%22Facebook%22%2C%22package%22%3A%22com.facebook.katana%22%7D%7D&appsite_data=%7B%22android%22%3A%5B%7B%22is_app_link%22%3Atrue%2C%22app_name%22%3A%22YouTube%22%2C%22appsite_url%22%3A%22vnd.youtube%3A%5C%2F%5C%2Fwww.youtube.com%5C%2Fwatch%3Fv%3DXe3B8tGjKXE%26feature%3Dapplinks%22%2C%22fallback_url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.youtube.com%5C%2Fwatch%3Fv%3DXe3B8tGjKXE%22%2C%22market_uri%22%3A%22market%3A%5C%2F%5C%2Fdetails%3Fid%3Dcom.google.android.youtube%26referrer%3Dutm_source%5Cu00253Dapps.facebook.com%5Cu002526utm_campaign%5Cu00253Dfb4a%5Cu002526utm_content%5Cu00253D%5Cu0025257B%5Cu00252522app%5Cu00252522%5Cu0025253A87741124305%5Cu0025252C%5Cu00252522t%5Cu00252522%5Cu0025253A1584694856%5Cu0025257D%22%2C%22package%22%3A%22com.google.android.youtube%22%7D%5D%7D&has_app_link=1&accessToken=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXe3B8tGjKXE

19 Marca 2020

Propozycje zabaw

Akademia Odkrywców przedstawia kilka propozycji, dzięki którym dzieci będą aktywnie i kreatywnie spędzać czas w domu.

1. Na stronie https://www.mindheart.co/descargables można pobrać darmowy ebook o koronawirusie dla dzieci w wieku 2-7 lat. Może ktoś chciałby porozmawiać z dziećmi o wirusie i nie wie jak, lub chce to zrobić bez wprowadzania paniki .
 
 
2.Ciekawe zabawy  i ćwiczenia gimnastyczne dla przedszkolaków https://panimonia.pl/2020/03/18/zabawy-ruchowe-i-gimnastyczne-dla-przedszkolakow/?fbclid=IwAR04PeqKWY3K2vw0C6NIBo3tr0Q8DNDL3EmAgNMqPYo3RyIYcgHspvnRZaI

3. Drodzy rodzice propozycja zabawy, jednocześnie eksperymentu dla Was i Waszych dzieci. Eksperyment, który pokazuje jak ważne jest mycie rąk mydłem :

https://www.facebook.com/genialne/videos/243800623324427/

 
 
 
19 Marca 2020

Wiosenny deszcz i parasolki - 3,4 latki

Drodzy Rodzice !
 
Zachęcamy do wspólnej zabawy z dziećmi. Propozycja zajęć na dzisiaj połączona z  ciekawą zabawą plastyczną.


Wiosenny deszcz i parasolki

 1. Dziecko śpiewa naszą powitalną piosenkę
Wszyscy są witam Was
Zaczynamy już czas
Jestem ja, jesteś Ty
Raz, dwa, trzy.
 
 1. Wysłuchanie wiersza M. Przewoźniaka „Kropelki”
Kapu, kap !
Kapu, kap !
Kropla woła:- Złap mnie! Złap!
Deszcz szeleści,
Pada, kapie.
Kto kropelki
deszczu złapie ?
Kapu, kap !
Kapu, kap !
Ty, kałużo, krople złap!
 1. Rozmowa z rodzicem na temat treści wiersza
Wykonanie pracy plastycznej przy dowolnej muzyce
 
 1. Chmura z papieru” – zabawa przy muzyce. Dzieci przy muzyce, w rytm melodii rolują i gniotą kartki (białe A4). Podczas przerwy w muzyce rozprostowują je i wygładzają je dłońmi. Czynności powtarzają wielokrotnie dopóty, dopóki kartka nie zatraci swojej sztywności i nie stanie się miękka. Z tak przygotowanych kartek wydzierają chmury, odkładają na bok.
 2. Kreślenie pionowych kresek na całej powierzchni kartki, w rytm muzyki (kredki koloru niebieskiego) - obiema rękami, - naprzemiennie.  

Następnie składanie przygotowanego koła lub kół z papieru (ulubiony kolor dziecka) na pół,– przyklejanie na kartkę  (parasol), wykańczanie pracy poprzez przyklejenie wcześniej wydartych kół, dorysowanie dowolnych elementów (laski parasola).
 

19 Marca 2020

Edukacja zdalna

Warunki do nauki w domu:
- biurko, krzesło, lampka – jeżeli rodzice nie dysponują biurkiem, nie mają oddzielnego miejsca do nauki dla dziecka, może to być również pokój dzienny, a nawet kuchnia – ale wówczas należy pamiętać aby w czasie nauki była cisza, wyłączony tv,
- należy zadbać o odpowiednie oświetlenie, najlepiej dzienne, popołudniami lampka ustawiona dla praworęcznych po lewej stronie, dla leworęcznych po stronie prawej,
- na biurku/stole powinien gościć porządek oraz powinny znajdować się przybory, książki, zeszyty potrzebne tylko do opanowania danego zakresu materiału – bez tzw. rozpraszaczy,
- miejsce do nauki powinno być wietrzone, z utrzymaniem optymalnej temperatury – nie za ciepło, nie za zimno.
 
Motywacja i wsparcie dziecka:
- samodyscyplina to podstawa, należy rozmawiać z dzieckiem, że jeżeli samo będzie pilnowało tego co ma zrobić to mamy połowę sukcesu :)
- dziecko może postawić na biurku/stole coś co zachęci je do nauki, co wpłynie pozytywnie na jego motywację, np. rodzinne zdjęcie z wakacji, ulubiona fotografia, obrazek z widokiem, maskotka, zdjęcie idola, itp.
- rozmowa z dzieckiem na temat plusów edukacji domowej, np. edukacja domowa to dowolność w doborze form nauki, jak i przedmiotów w danym momencie – możesz czytać lekturę na dywanie ;)
- wsparcie dziecka poprzez wspólne wykonywanie zadań, np. doświadczenia z chemii, fizyki możecie wykonać wspólnie z rodziną, zrobić nie jedno a kilka, a przy tym poszerzyć wiedzę u młodszego rodzeństwa,
- wsparcie oraz motywowanie dziecka poprzez zachęcanie do wideokonferencji – czy to z rówieśnikami, czy nauczycielami, specjalistami,
- wspólne, rodzinne zwiedzanie obiektów online,
- rodzinne nadrabianie zaległości oraz utrwalanie zdobytej już wiedzy,
- po przeczytaniu przez dziecko lektury można ją wspólnie obejrzeć,
- dziecko można wesprzeć również podsuwając mu aplikacje na tablecie, w telefonie czy komputerze, np. aplikacja do nauki czytania „Czytka”,  YouTube – Pan Belfer, Crazy Nauka.
 
Bezpieczeństwo dzieci w sieci:
- ustal z dzieckiem zasady korzystania z internetu,
- udostępniaj dziecku jedynie pozytywne i bezpieczne treści,
- rozmawiaj z dzieckiem o jego doświadczeniach w sieci,
- skonfiguruj ustawienia bezpieczeństwa w urządzeniu,
- zainstaluj program do kontroli rodzicielskiej,
(informacje zaczerpnięto ze strony dzieckowsieci.pl)
- „bezpiecznie tu i tam” – bezpłatny kurs internetowy dla rodziców: https://fundacja.orange.pl/kurs/
19 Marca 2020

Naukowcy ( 4-5 latki)- propozycja zajęć

Propozycje na dziś:

 

- eksperyment - https://www.youtube.com/watch?v=K9FGHL9plyA

- propozycja ćwiczenia od logopedy - https://liblink.pl/mcPNaBIJTQ

- bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie

 
BAJKI CIOCI DOROCI
 
 
 
 
BAJKA O ZŁYM KRÓLU WIRUSIE I DOBREJ KWARANTANNIE
 
 
 

 
DO NAPISANIA TEJ BAJKI NAMÓWIŁA MNIE MIRA ORLIŃSKA, POMOCĄ MERYTORYCZNĄ SŁUŻYŁA ALEKSANDRA KRYSIEWICZ, A PIERWSZYMI
 
CZYTELNICZKAMI BYŁY SUPER DZIECIAKI:
 
LENKA O., FRANIA K., KLARA O. I MARYSIA L.
 
ZA WSZYSTKIE SŁOWA WSPARCIA BARDZO DZIĘKUJĘ :)
 
Za siedmioma górami, za siedmioma lasami były sobie całkiem duże królestwa. Było
 
 
Królestwo Pachnących Jabłek
 
Królestwo Lawendowe
 
Królestwo Czerwonego Pomidora i
 
Królestwo Leśnych Grzybów.
 
 
Wszystkie królestwa żyły szczęśliwie, dzieciaki uczyły się w szkołach i robiły Dziecięce Rzeczy, a dorośli robili Dorosłe Rzeczy I wszystko było by szczęśliwie, gdyby pewnego razu nie okazało się, że pojawił się w tej szczęśliwej krainie nieszczęśliwy król Korona Wirus...
 
 
Król ten był potwornie duży i miał całą masę żołnierzy, którzy w każdych warunkach wypełniali jego rozkazy. I ten król Wirus pomyślał, że bardzo, ale to bardzo chciałby, żeby wszystkie królestwa były jemu poddane (to znaczy, żeby każdy robił to, co zły król mu każe...) No i oczywiście nikt tego nie lubił...
 
 
Każdy mógł zobaczyć, jak królestwo Króla Wirusa rośnie, bo góry i rzeki i pola po prostu zaczynały być szare.... Nie było
 
tam ani koloru żółtego, ani czerwonego, ani niebieskiego... A wszyscy ludzie, którzy tam mieszkali byli też szarzy i po prostu chorzy...
Król Wirus chciał, żeby wszędzie, we wszystkich królestwach sytuacja wyglądała tak samo...
 
Ale...
 
 
nie chcieli tego inni królowie!
 
 
 
Na przykład Król Adam i Królowa Ewa z Królestwa Pachnących Jabłek! Oboje siedzieli na swoich tronach i drapiąc się po głowie zastanawiali się, jak poradzić sobie z Królem Wirusem...
 
Myśleli i myśleli (aż ich głowy rozbolały...),
 
ale nie mogli znaleźć rozwiązania..
 
 
- Wiem! - powiedział nagle Król - musimy zapytać naszych Absolutnie Mądrych Ludzi jak poradzić sobie z tym okropnym Królem Wirusem!
Zwołali więc na Bardzo Ważną Naradę:
 
Wszystkie Królowe i Wszystkich Królów z królestwa Lawendowego, Czerwonego Pomidora i Leśnych Grzybów. Wszyscy przyjechali, takie to było ważne! panią z telewizora (często mówiła, co trzeba zrobić...)
 
pana z telewizora (on też często mówił, ale głównie przez telefon komórkowy...) pana Lekarza,
 
przedstawicieli Wszystkich Rodziców - przyszło aż 10 Mamuś i 10 Tatusiów! Przedstawicieli Babci i Dziadków - i też przyszło ich sporo pana Żołnierza i panią Strażaczkę
 
pana Budowniczego
 
i wielu innych Bardzo Mądrych i Dobrych Ludzi.
 
Wszyscy siedzieli 2 dni i myśleli i rozmawiali i nawet troszkę się pokłócili, ale... w końcu wrócili do króla i powiedzieli: - Drogi Królu Adamie i droga Królowo Ewo, mamy rozwiązania i to nie jedno, nie dwa, ale trzy!
 
Królowi aż się korona przekrzywiła i zawołał:
 
- A jakie jest pierwsze rozwiązanie???
 
- Po pierwsze musimy zbudować Mur Odporności i otoczyć go Kwarantanną! Tylko wtedy Król Korona Wirus będzie tracił swoje siły i wygramy! - powiedział bardzo mądry pan Budowniczy.
 
Król poczerwieniał, bo nie do końca rozumiał, co znaczy kwarantanna i mur odporności...
 
Królowa aż przyłożyła rękę do serca (co zauważyła u superfajnych aktorek) i powiedziała-- Kwarantanna? A co dokładnie to znaczy?
 
Król był bardzo wdzięczny, że ktoś inny nie wiedząc po prostu zapytał, co znaczy to trudne słowo. Pan Budowniczy powiedział.
 
 
- Mur Odporności buduje każdy po kawałku w swoim domu i jak wszyscy będziemy go budować, to stanie się mocny i powstrzyma króla Wirusa. Każdy dokłada swoją cegiełkę! A Kwarantanna to jest taki czas, żeby ten mur stał się wytrzymały i silny. Jeżeli tylko możemy, to nie wychodzimy wtedy z domu, nie spotykamy się ze znajomymi i nie chodzimy do szkoły i do pracy....
 
- To jak z pieczeniem ciasta na pizzę- powiedziała Babcia - też musimy poczekać, żeby wyrosło, inaczej pizza będzie słaba i niedobra...
 
Po drugie drogi Królu i droga Królowo - powiedział następnie pan Lekarz - trzeba powiedzieć, że jeżeli ktoś jest chory, to jest chory i tyle. Trzeba szybko zawiadomić lekarza i podawać mu lekarstwa, a nawet, w pewnych trudnych przypadkach zabrać biedaka do szpitala - bo tam, najbardziej i najszybciej mu pomogą!
 
Król aż poczerwieniał, bo się troszkę zmartwił tymi szpitalami, ale od razu przypomniał sobie, jak w szpitalu wyzdrowiała jego ulubiona ciocia i uspokoił się. Pamiętał też, że Panie Pielęgniarki były miłe i uśmiechały się często.
 
A Królowa wyglądała na nadal bardzo ciekawą i zapytała: -A trzeci plan? -
Po trzecie zaś, musimy zadbać, aby mur odporności stawałsię coraz bardziej silniejszy. Królowa aż zaklaskała z radości - Ależ super Plan! - krzyknęła radośnie! - i to nie jeden, a trzy! - O tym wszystkim jak najszybciej muszę powiedzieć w telewizji - powiedziała Pani z Telewizora i już zbierała się, żeby wyjść z narady, kiedy wszyscy głośno krzyknęli:
 
 
- A Kwarantanna????
 
- Pani z Telewizji gwałtownie się zatrzymała i westchnęła - - Mało brakowało - powiedziała - i cała kwarantanna była by kompletnie zepsuta... A przecież mogę wysłać wiadomości przez Internet, więc nie muszę wychodzić z domu!
 
Pan Internet bardzo się ucieszył, bo co prawda miał swoje porachunki z wirusami, ale w tym przypadku po prostu szybko przekazał informację do studia telewizyjnego.
 
- Ale najważniejsze w trzeciej część naszego planu - powiedziała głośno pani Lekarka - to są zalecenia jak możemy powstrzymać króla Wirusa każdego dnia...
 
Kiedy budujemy Mur Odporności podczas Kwarantanny to:
 
po pierwsze zostajemy w domu i nie spotykamy się z innymi osobami (osobiście nie spotykamy się, ale można zadzwonić czy porozmawiać przez Internet!) często myjemy ręce
 
pijemy ciepłe zupki, herbatki i soczki
 
dużo śpimy i odpoczywamy
 
robimy również wszystkie te rzeczy, na które do tej pory nie mieliśmy czasu...
 
tu możesz na pisać, co Wy robicie w domu!
 
........................................................................................................
 
........................................................................................................
 
........................................................................................................
 
 • A kiedy już nasza kwarantanna się skończy i nasz Mur Odporności będzie mocny, to jak wtedy mamy postępować? - pani z telewizora już przygotowała się, żeby przekazać te zalecenia dalej:
 
Pani Lekarka wzięła głęboki oddech i powiedziała:
 
 • Trzeba starać się żyć po prostu zdrowo! Dbajmy o zdrowie, a nie leczmy chorobę!
 
(Pani Lekarka zawsze chciała to powiedzieć podczas wizyty lekarskiej, ale.... nie zawsze
 
był na to czas, więc teraz była ogromnie szczęśliwa, że udało się jej powiedzieć). Mówiła spokojnie i głośno:
 
po pierwsze myjmy ręce przed każdym posiłkiem, po wyjściu z toalety,
 
po przyjściu do domu
 
- I kiedy umażemy się na przykład czekoladą... - dodała cicho Królowa Lawendowa. Wszyscy pokiwali głowami...
 
po drugie wychodzimy na spacery każdego dnia na co najmniej pół godziny, niezależnie, czy pada deszcz, czy świeci słońce. Po prostu ubieramy się odpowiednio do pogody
 
po trzecie wysypiamy się każdej nocy
 
po czwarte pijemy codziennie co najmniej 3 szklanki wody
 
 
i po piąte - powiedziała pani Psycholog - każdego dnia róbmy
 
przez pół godziny coś, co bardzo lubimy robić i co powoduje,
 
że się uśmiechamy!
 
(król od razu pomyślał o zrobieniu sałatki śledziowej, na którą miał
 
chętkę już od 2 tygodni...
 
a na Ty masz chęć?
 
..............................................................................................
 
..............................................................................................
 
 
po szóste - powiedziała nasza ukochana suczka Lunka - bardzo ważne jest, żeby przytulać nasze domowe zwierzaki jak
 
najczęściej... Pluszaki też się liczą
 
- Luna zamerdała ogonem
 
- I są na to dowody naukowe i ludzkie!
 
(królowa aż poprawiła swoją królewską sukienkę, tak się jej spodobało, co powiedziała Lunka!...)
 
I ten plan tak bardzo spodobał się wszystkim, że każdy
 
w swoim Królestwie postanowił zachowywać się dokładnie tak, jak trzeba było - chorzy brali leki i się leczyli, a zdrowi dbali o Kwarantannę i Mur Odporności.
 
A Król z Królową codziennie sprawdzali, jak wygląda sytuacja i już po paru dniach zobaczyli, że królestwo króla Wirusa zmniejsza się i zmniejsza, a ziemie Królestwa wracają z pięknymi kolorami...
 
A co było dalej?
 
 A gdy tylko Kwarantanna skończyła się i wszyscy mogli znowu się spotykać, Król i Królowa zaprosili gości na super piknik na trawniku. Każdy przyniósł swoje ulubione smakołyki, grała muzyka i wszyscy bawili się świetnie!!!
 
A zły Król Wirus wrócił do swojej krainy razem ze swoimi żołnierzami i nikt za nim nie tęsknił ani troszeczkę!
 
i to już koniec naszej bajki....
 
A jakie są Wasze plany na czas po kwarantannie?
 
 
 
Może je narysujesz? :)
 
Drogi Czytelniku,
 
pamiętaj proszę, że napisałam tą bajkę jako całość, możesz z niej korzystać całkowicie nieodpłatnie, jednak jeżeli chcesz zmieniać jej treść, to potrzebuję, żebyś uzgodnił to ze mną.
 
Aja w zamian będę mogła dalej pisać!
 
Pozdrawiam Cię ciepło, Dorota Brodka

Do pracy z dzieckiem:
 
 
Jak wyobrażasz sobie smutnego Króla Wirusa? Namaluj go!
 
 
Jakie nowe umiejętności możesz zdobyć będąc w domu?
 
 
Jakie rzeczy będziesz robi po kwarantannie, narysuj je :)
 
 
 
 
Nie wszystkie Dzieciaki wiedzą czym są Dorosłe Rzeczy, może napiszesz, jak myślisz, czym one są?
 
......................................................................................
 
 
......................................................................................
 
 
......................................................................................
 
 
A co lubią robić dzieci?
 
 
…....................................................................................
 
 
…....................................................................................
 
 
…....................................................................................
 
19 Marca 2020

Logopedia - bajki logopedyczne dla przedszkolaków

Logopedia
Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałem w poniższym linku. Znajdą się w nim bajki logopedyczne, karty do ćwiczeń narządów artykulacyjnych, plansze do gier. Co tydzień będą pojawiać się nowe propozycje ćwiczeń, więc zachęcam zaglądać do folderu, który udostępniam 😊


https://drive.google.com/open?id=1G-d5JR1FfhCjMFcr2d4NKwVRerTHSSOH
18 Marca 2020

Konkurs plastyczny "Pani Wiosna"

 SZNOWNI RODZICE, KOCHANE DZIECI

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w naszej zabawie. Ogłaszamy konkurs dla dzieci ( i rodziców) z AKADEMII ODKRYWCÓW. Tematem jest „ PANI WIOSNA”. Pracę należy wykonać metodą kolażu.
Zasady:
 1. Dziecko ( z pomocą rodziców – chodzi o wspólne spędzanie czasu) wykonuje pracę plastyczną)
 2. Umieszczenie zdjęcia wykonanego zadania na stronie rodzicielskiego  FB.
 3. Oryginał pracy należy przynieść do szkoły ( jak już będziemy mogli się spotkać ).
 4. Konkurs trwa od 17.03.2020 r – 20.03.2020 r.
 5. Wyniki ogłoszone zostaną w ciągu 5 dni po otwarciu szkoły.

 
Serdecznie pozdrawiają wychowawczynie AKADEMII ODKRYWCÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 Marca 2020

nauka zdalna

Szanowni Rodzice / Opiekunowie 
od 16 marca do 25 marca za pomocą e- dziennika dzieci będą zdalnie pracować z nauczycielami wg. planu lekcji.
W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z wychowawcami klas lub nauczycielami przedmiotu (również za pomocą e- dziennika).
Jeśli napotkają Państwo na problemy prosimy o kontakt z Dyrekcją Szkoły.
Prosimy obserwować stronę Facebooka szkoły, na którym umieszczamy linki do ciekawych portali z zadaniami do pracy w domu.
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna


11 Marca 2020

Zmiana funkcjonowania szkoły 12.03.20r. - 25.03.20r.

UWAGA!!!
Od 12 do 25 marca br. zajęcia w szkole zostają czasowo ograniczone
(CAŁKOWITE ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W OKRESIE 16.03.20r. – 25.03.20r.).
Oznacza to, że w tym okresie przedszkole i szkoła nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


 
12 i 13 marca 2020r.
– ODBYWAJĄ SIĘ JEDYNIE ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU.
Przedszkole i świetlica pracuje od 6:00 - 17:00.


 
12 Lutego 2020

Drugie życie Firanki

Ogłoszenie 
Niepotrzebne firanki zmienią się w ekologiczne torby. Rusza akcja zbierania starych, niepotrzebnych firanek, dla których Centrum Integracji Społecznej w Rumi planuje drugie życie.  Zgodnie z ekologiczną ideą przedsięwzięcia, zostaną one przerobione na wielorazowe torebki!
Główną ideą akcji “Drugie życie firanki” jest zastąpienie plastikowych jednorazówek, w które pakujemy przeróżne zakupy (najczęściej warzywa i owoce) wielorazowymi torebkami uszytymi ze starych firanek. Jedna taka torebka zastąpi kilkadziesiąt, a nawet kilkaset foliowych opakowań! Torebki nie zajmują dużo miejsca, mają też ściągacz. Nadają się do przechowywania m.in. owoców i warzyw, orzechów i suchych bakalii, płatków do mleka czy makaronu. Jak zapewnia organizatorka akcji, radna Karolina Rydzewska, pierwsze uszyte torebki były już testowane i zdały egzamin. Są trwałe, mocne, można je szybko wyprać i wysuszyć.

Zbiórka materiałów rusza 17 lutego  2020 r. (w poniedziałek).

Co można przynieść?
stare firanki (prosimy, żeby przynoszone firanki były wyprane); Pamiętajcie, że nawet z tych starych i częściowo podartych można wybrać części, z których uda się wykroić materiał na torebki.
białe nitki, do wykorzystania w maszynie do szycia;
bawełniany sznurek;
Gdzie zostawić materiały?
 u Pani Psycholog w Szkole Podstawowej nr 7 - w godzinach pracy pani psycholog  - firanki zostaną przekazane do Centrum Integracji Społecznje gdzie 

powstało już specjalne stanowisko z maszyną do szycia, na którym (w ramach wolontariatu) będą pracować dwie krawcowe. Inicjatorzy akcji poszukują kolejnych chętnych osób, które nieodpłatnie (w wolnej chwili) będą chciały pomóc w szyciu torebek (kontakt znajdziecie tutaj).

Co ważne, uszyte torebki zostaną rozdane mieszkańcom oraz wyłożone w sklepach spożywczych w Rumi- bez żadnej opłaty!
10 Lutego 2020

Nieobecni nauczyciele

Uwaga!!!
Bardzo prosimy o zapoznanie się w e-dzienniku z aktualnymi zastępstwami.
Dziękujemy
5 Lutego 2020

Zapraszamy na MECZ siatkówki TREFL - LUBIN

Zapraszamy chętnych rodziców dzieci uczęszczających na Język Kaszubski do zapisania się u Pani Magdaleny Prena po bilety (darmowe) na mecz siatkówki TREFL - LUBIN, który odbędzie się 14 lutego 20r. w godzinach popołudniowych (od razu jak dostaniemy informację o godzinie meczu powiadomimy). Bilety dostępnę będą dla dzieci i ich rodzin.
Ilość miejsc jest ograniczona - chętnych prosimy o zapisywanie się od dziesiaj do 13.02.20r.
29 Stycznia 2020

Rekrutacja oddziały wychowania przedszkolnego

UWAGA!!!
od 2 marca do 13 marca br.
rozpoczynmy rekrutację do oddziałów wychowania przedszkolnego!!!.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce REKRUTACJA.
ZAPRASZAMY!!!
29 Stycznia 2020

Rekrutacja Klasa I Szkoły Podstawowej

UWAGA!!!
od 23 marca do 27 kwietnia br.

rusza rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej.
ZAPRASZAMY !!!
24 Stycznia 2020

Plan lekcji II semestr

Szanowni Uczniowie/ Rodzice/ Opiekunowie
W e-dzienniku został zamieszczony nowy plan lekcji, który obowiązuje od poniedziałku 27.01.2020r.
9 Stycznia 2020

Ksiązki o wychowaniu które warto przeczytać

1. Dialog zamiast kar. Zofia Aleksandra Żuczkowska.
2. Dzieci z bliska - Agnieszka Stein 

3. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły. Adele Faber.
4. 
Kiedy twoja złość krzywdzi dziecko. Matthew McKay, Patrick Fanning, Kim Paleg, Dana Landis. 
5. 
„Nie” z miłości. Jesper Juul.
6.  
Pozytywna Dyscyplina. Jane Nelsen.
7. 
Rodzicielstwo przez zabawę. Lawrence J. Cohen. 
8. 
Więź. Dlaczego rodzice powinni być ważniejsi od kolegów. Dr Gordon Neufeld, Dr Gabor Mate. 
9.Ksiązka dla przestraszonych rodziców, czyli co robić, gdy twoje dziecko zachowuje się dziwnie, nipokojąco, nietypowo - Andrzej Samson

10. Dobra miłość – co robić aby nasze dzieci miały udane życie” – Wojciech Eichelberger, Andrzej Samson.

9 Stycznia 2020

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2020

Już za kilka dni rozpoczną się w naszym województwie ferie zimowe. Będą trwały od 13 do 24 stycznia 

 
Ferie są po to abyś odpoczywał, bawił się, realizował swoje zainteresowania, na które w okresie nauki brakuje Ci czasu.
Jeśli jedziesz na zimowisko – to wspaniale. Poznasz wiele ciekawych miejsc, nowe koleżanki i kolegów. Opiekunowie zapewnią Ci wiele atrakcji i bezpieczeństwo. Słuchaj ich i nie oddalaj się z miejsca zabawy bez ich wiedzy. Wrócisz do domu z głowa pełną niezapomnianych wrażeń. Nie wyjeżdżasz na zimowisko? - To też dobrze. Twoje otoczenie i Twój dom też są ciekawe. Będziesz miał co robić. Czasami jednak zostaniesz w domu sam. Dla własnego bezpieczeństwa zamknij drzwi od wewnątrz. W czasie nieobecności rodziców lub opiekunów nie wpuszczaj nikogo do mieszkania, bez względu na to, za kogo się podaje (np.: policjanta, listonosza czy znajomego rodziców). Nie otwieraj drzwi, żeby sprawdzić, czy osoba pukająca już odeszła. Jeśli będziesz bawić się poza domem – pamiętaj!!! 
- KLUCZE do mieszkania chowaj pod ubraniem,
- NIE podawaj nikomu swojego adresu zamieszkania,
- NIE opowiadaj o wyposażeniu domu i zasobach majątkowych rodziny,
- NIE ufaj osobom obcym,
- NIE bierz od nich proponowanych słodyczy,
- NIE korzystaj z zaproszenia  pójścia z nieznajomymi na spacer lub do domu,

- NIE wsiadaj do samochodu osób nieznajomych,
- BAW się tylko w miejscach przeznaczonych do zabawy,
- NIE oddalaj się z miejsca zabawy bez wiedzy rodziców lub opiekunów.
- Bądz w kontakcie z osobami dorosłymi


Dodatkowo możesz skorzystać z oferty przygotowej na ten czas przez Urząd Miasta Rumi 

https://rumia.eu//assets/uploads//text/AKCJA_ZIMA_2020.pdf

Poza tym baw się dobrze i odpoczywaj - życzymy Ci udanych i bezpiecznych ferii.
3 Grudnia 2019

Numer Konta Bankowego

Numer Konta Bankowego:
Rada Rodziców Oddziałów Wychowania Przedszkolnego:
62 8351 0003 0043 2742 2000 0010
7 Listopada 2019

Konsultacje z rodzicami

Szanowni Rodzice,
zapraszamy na konsultacje z nauczycielami,
które odbędą się 13.11.2019r. w godzinach 17:00 - 19:00.

Przedszkole - Zebrania o godz. 17:00.
16 Października 2019

taniec

TANIEC – PROWADZĄCY ALICJA WENT (zastępstwo za panią A.Borowczak) :
PONIEDZIAŁEK
– 18:00- 19:30 (klasy 4-8)
CZWARTEK
– 16:30 – 17:15 – PRZEDSZKOLE
- 17:15 – 18:00 – KLASY I – III
- 18:00 – 19:30 – KLASY IV - VIII
 
9 Października 2019

KARATE

Zapraszamy na zajęcia KARATE w Przedszkolu , „0” i klasie "1" (zajęcia DODATKOWE).
zajęcia ruszają od 6 listopada 2019 r.
godz. 14.00- 14:30 gr. młodsza
14:30 - 15:00 gr. starsza

                             Tel. kontaktowy 609-265-478                                
                                 
16 Września 2019

SZKOŁA JĘZYKOWA

Szanowni Państwo,
w naszej szkole funkcjonują również zewnętrze podmioty prowadzące zajęcia rozwijające dla dzieci (dodatkowo płatne)
- udział w zajęciach jest dobrowolny.Nauka języka angielskiego - WIĘCEJ INFORMACJI
 
15 Września 2019

Dodatkowe zajęcia JUDO

Poprzednia strona z aktualnościami12345678910111213141516171819202122232425262728293031Następna strona z aktualnościami
Kalendarz wydarzeń
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Karola Wojtyły

Adres naszej szkoły  ul. Batorego 29
84-230 Rumia


Zadzwoń do nas  58 671 01 40

Napisz do nas  e-mail szkoły:
sp7@rumia.edu.pl