Regulamin korzystania z boiska

  1. Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowane przy Gimnazjum Nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi ul. Batorego 29 jest własnością Gminy Rumia administrowaną przez dyrektora szkoły jako Zarządzającego.
  

 2. Boisko przeznaczone jest do prowadzenia
- zajęć wychowania fizycznego,
- zajęć pozalekcyjnych,
- rozgrywania zawodów sportowych,
- przeprowadzania imprez sportowych przewidzianych w planie pracy szkoły i gminy.

3. Prawo do korzystania z boiska mają:
- uczniowie szkoły w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
- kluby sportowe,
- organizacje społeczne,
- zakłady pracy,
- grupy zorganizowanie pod warunkiem, że opiekunem grupy jest osoba dorosła, która uzgodniła terminy i warunki z Zarządzającym. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za ewentualne szkody powstałe podczas eksploatacji boiska.

4. W ramach normalnej pracy szkoły pierwszeństwo z korzystania z boiska mają jej uczniowie w ramach zajęć. W czasie wolnym od zajęć w godz. od 16.30 do 21.30 i w dni wolne od zajęć w godz. 900 do 21.30 korzystanie z boiska jest bezpłatne dla grup zorganizowanych pod wymogiem uzgodnienia z Zarządzającym.

5. Grupy zorganizowane, uczniowie innych szkół, osoby prywatne korzystające z boiska przed rozpoczęciem rozgrywek zobowiązani są do:
- zapoznania się z regulaminem korzystania z boiska,
- wyodrębnienia ze swej grupy osoby odpowiedzialnej za ład i porządek na terenie obiektu.

6. Osoba określona w punkcie 5. regulaminu zobowiązana jest do:
- dokonania wpisu do ewidencji osób korzystających z boiska,
- okazania dokumentu tożsamości (lub innego dokumentu ze zdjęciem) Zarządzającemu w celu potwierdzenia tożsamości,
- niezwłocznego zgłoszenia Zarządzającemu uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.

7. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.

8. Korzystający z boiska piłkarskiego zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi lub plastikowymi.

9. Nad prawidłowym korzystaniem z płyty boiska czuwa przedstawiciel Zarządzającego, który jest osobą upoważnioną do wydawania poleceń użytkownikom obiektu sportowego.

10. Zarządzający boiskiem piłkarskim zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo - rekreacyjnych lub widowiskowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu z zainteresowanymi.

11. W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKOM I KORZYSTANIA Z BOISKA ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM ZABRANIA SIĘ:
- użytkowania obiektu sportowego przed dokonaniem czynności wymienionych w punktach 4 i 5, niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
- wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, wózkami dziecięcymi itp. po płycie boiska,
- wprowadzania psów,
- zabrania się wnoszenia na teren boiska piłkarskiego materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału, zaśmiecania,
- na terenie boiska piłkarskiego obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających oraz przebywania na nim osób w stanienietrzeźwym,
- zabrania się korzystania z boiska piłkarskiego po godz. 2000 , chyba że termin zajęć został uzgodniony z Zarządzającym.

12. Korzystający i przebywający na terenie boiska piłkarskiego zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.

13. Osoby przebywające na terenie Gimnazjum Nr 4 w Rumi i korzystające z boiska w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem na żądanie przedstawiciela Zarządzającego zobowiązane są do natychmiastowego wykonywania jego poleceń i do opuszczenia terenu boiska.

14. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska piłkarskiego i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich - ich opiekunowie i rodzice. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

15. Dyrektor oraz pracownik obsługi szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.

16. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

Podstawa prawna: § 31 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69). Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karnoadministracyjnego (z art. 51 §§ 1 i 2 Kw, art. 54 Kw), a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego (z art. 193 Kk).

TELEFONY ALARMOWE:
Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 112
Policja 997 (0-58-679-99-22, 0-58-679-67-22)
Pogotowie Ratunkowe 999 (0-58 677-43-07, 0-58-677-40-20)
Straż Miejska (0-58-679-35-55, 0-58-671-94-73)


Kalendarz wydarzeń

sierpień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt z nami

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Karola Wojtyły

 

    ul. Batorego 29
    84-230 Rumia
    tel. (058)6710140

 

e-mail szkoły:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

e-mail witryny:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

filmy

chi

My na mapie

mapa